Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018, shuma 2 765 578 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhurat nga interesat bankare, 7 Dollarë.
2) Të ardhura nga interesat bankare, 2 809 Lekë.
3) Të ardhurat nga interesat bankare, 9 157 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Alida Luka, të ardhura nga paga si Drejtore e Biblotekës së Universitetit “Luigj Grakuqi”, periudha Dhjetor 2017-Nëntor 2018, shuma 879 084 Lekë.
2) Djali, Z.Jozef Luka, të ardhura nga punësimi pranë shoqërisë Alba Milk Sh.p.k, për periudhën Dhjetor 2017-Dhjetor 2018, shuma 277 056 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Alida Luka, të ardhura nga interesat bankare, 4 275 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 887 Dollar e pakësuar me 24 Dollarë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3 629 Dollarë, shtesë 7 Dollarë nga interesat bankare.
3) Shtuar gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me 2 809 Lekë nga interesat bankare. Mbyllur llogaria në datën 10.10.2018 duke transferuar gjendjen prej 2 212 299 Lekë në një llogari tjetër bankare në të njëjtën bankë të nivelit të dytë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 2 163 771 Lekë e shtuar me 9 157 Lekë nga interesat bankare.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 33 034 Euro e pakësuar me 8 828 Euro nga transferta e fondeve në Itali në llogari të djalit (6 000 Euro), nga tërheqjet cash (2 000 Euro) dhe nga komisionet e mirëmbajtjes së llogarisë.
6) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 328 275 Lekë të pakësuar me 120 765 Lekë. Burimi i të ardhurave, nga paga dhe nga transferta e fondeve në shumën 2 212 299 Lekë (referim pika
3). Nga llogaria është bërë transfertë shuma 3 300 000 Lekë nga të cilat 1 800 000 Lekë për djalin Z. Jozef Luka dhe 1 500 000 Lekë në një llogari tjetër personale të subjektit.
7) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 10 167 Dollarë, pa ndryshime.
8) Pakësuar me 6 060 Lekë gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë. Llogari bankare e mbyllur në datën 05.01.2018.
9) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë shtuar me 1 500 000 Lekë nga transferta e fondeve të një llogarie tjetër e subjektit (referim pika
6).
10) Bashkëshortja, Znj. Alida Luka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 6 625 Lekë të shtuar me 2 059 Lekë nga të ardhurat e pagës dhe interesat bankare.
11) Bashkëshortja, Znj. Alida Luka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 57 434 Lekë, shtesë 4 275 Lekë nga interesat bankare.
12) Bashkëshortja, Znj. Alida Luka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 Dollarë, pa ndryshime.
13) Bashkëshortja, Znj. Alida Luka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 263 375 Lekë, pa ndryshime.
14) Bashkëshortja, Znj. Alida Luka, pakësuar gjendjen e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë me 3 462 Dollarë. Gjendja në 31 Dhjetor 2018 është 0 Dollarë pasi llogaria është mbyllur në 18.01.2018.
15) Bashkëshortja, Znj. Alida Luka, pronare 100% e autoveturës Volkswagen Polo, vit prodhimi 2010 të blerë në 17.01.2018 në shumën 330 000 Lekë. Burimi i të ardhurave nga gjendja e llogarisë bankare në monedhën USD.
16) Djali, Z. Jozef Luka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 107 129 Lekë të pakësuar me 112 019 Lekë.
17) Djali, Z. Jozef Luka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë pasi shuma 1 800 000 Lekë është transferuar në një llogari tjetër bankare të Z. Jozef (referim pika
18) dhe shuma 1 400 000 Lekë është tërhequr cash. Burimi i të ardhurave të kësaj llogarie është nga transferta bankare prej 1 800 000 Lekë që subjekti Z. Lorenc Luka ka bërë për djalin në vitin 2018 dhe nga kredia bankare të marrë në shumën 1 400 000 Lekë.
18) Djali, Z. Jozef Luka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 800 000 Lekë.
19) Djali, Z. Jozef Luka, llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë me gjendje - 1 400 000 Lekë. Llogari e krijuar për kredinë bankare të marrë në 15.10.2018 për nevoja personale.
20) Djali, Z. Jozef Luka, ortak 33% në shoqërinë “Gastro Organic” Sh.p.k me Nipt L82321030U të regjistruar në QKB në datën 21.11.2018, me kapital fillestar 12 000 Lekë. Kapitali i disponuar nga Z. Luka është 4 000 Lekë me numër pjesësh 1.
21) Djali, Z. Jozef Luka, kredi bankare 1 400 000 Lekë të marrë në datën 15.10.2018 pranë një bankë të nivelit të dytë për nevoja personale me afat shlyerje 2 vite. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor është 1 400 000 Lekë.
22) Djali, Z. Çarli Luka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 Euro me burim të ardhura nga transfertat bankare të babait (shuma 2 000 Euro në datën 17.09.2018 për shkollim). Gjendja e llogarisë është pakësuar me 5 996 Euro, si rrjedhojë e transfertave të bera në llogarinë bankare në Itali në shumën 6 000 Euro datë 26.02.2018 dhe 1 940 Euro në datën 19.09.2018.
23) Djali, Z. Çarli Luka, gjendje të llogarisë bankare në Itali, 1.54 Euro me burim të ardhura nga transfertat bankare të fondeve të llogarisë personale në Shqipëri (shuma 6 000 Euro në 26.02.2018 dhe shuma 1 940 Euro në 19.09.2018.). Mjetet monetare janë shpenzuar nga Z. Luka për jetesë gjatë vitit studimor në Itali.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortja, Znj. Alida Luka, shpenzuar shumën 330 000 Lekë për blerjen e autoveturës Volkswagen Polo, vit prodhimi 2010.