Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 299 202 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 440 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të karburantit të përfituara nga statusi i deputetit për vitin 2019.
3) Të ardhura në vlerën 200 600 Lekë si honorare nga mbledhjet e komisionit parlamentar, të përfituara nga statusi i deputetit.
4) Të ardhura në vlerën 815 208 Lekë nga dieta brenda vendit, të përfituara nga statusi i deputetit.
5) Të ardhura në vlerën 357 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve qirasë së përfituara nga statusi i deputetit për vitin 2019.
6) Të ardhura në vlerën 204 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të telefonit të përfituara nga statusi i deputetit për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Matilda Leka, të ardhura në vlerën 594 000 Lekë nga paga pranë Qendrës PsikoSociale “Vatra” në Vlorë për vitin 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 95 858.37 Lekë, llogaria rrjedhëse pranë një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 0 Lekë.
2) Gjendje të mjeteve monetare cash, 900 000 Lekë e pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
3) Shtesë 24 415.1 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 85 876.85 Lekë.
4) Kredi bankare pranë një banke të nivelit të dytë sipas kontratës datë 03.10.2016 në vlerën 32 000 Euro, për të cilën është likuiduar në vitin 2019 shuma e detyrimit të mbetur 24 845.58 Euro.
5) Kontratë Qiraje me datë 01.09.2018 për një banesë në Tiranë me afat 1 vit për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 320 000 Lekë.
6) Kontratë Qiraje me datë 01.09.2019 për një banesë në Tiranë me këst mujor neto 35 000 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 140 000 Lekë, periudha Shtator 2019- Dhjetor 2019.
7) Bashkëshortja, Znj. Matilda Leka, pakësuar me 1 610.67 Lekë llogarinë bankare pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 27 631 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 28 845.58 Euro si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë sipas kontratës datë 03.10.2016 me vlerë 32 000 Euro.
2) Shpenzuar shuma 320 000 Lekë si shlyerje të detyrimit të qiramarrjes së një apartamenti në Tiranë në bazë të kontratës së qirasë datë 01.09.2018 me afat 1 vit.
3) Shpenzuar shuma 140 000 Lekë si shlyerje të detyrimit të qiramarrjes së një banese sipas kontratës së qirasë datë 01.09.2019 me këst mujor 35 000 Lekë.