Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 231 076 Lekë nga paga.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura neto në vlerën 2 580 316 Lekë nga qiradhënia sipas Kontratës së Qirasë dhe Amendamentit datë 06.01.2017. Detyrimi tatimor i tatimit në burim të qirasë në vlerën 455 350 Lekë është paguar nga Z. Cani.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipTë ardhura në vlerën 2 938.39 Lekë si fitim për vitin 2017.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Lirie Cani, të ardhura neto nga paga, 768 532 Lekë.
2) Djali, Z. Erik Cani, të ardhura në vlerën 1 574 919 Lekë nga fitimi i subjektit Erik Cani Person Fizik me objekt aktiviteti “ bar kafe dhe lavazh”. Për subjektin, xhiroja vjetore në 2017 ka qenë 4 408 300 Lekë për të cilën është paguar tatimi fitimi në shumën 78 746 Lekë.
3) Djali, Z. Erik Cani, të ardhura në vlerën 66 000 Lekë nga punësimi sezonal në verë pranë shoqërisë Vagalat Sh.p.k.
4) Djali, Z. Erik Cani, të ardhura në vlerën 12 000 Lekë nga bursa e shkollës 9-vjeçare që ofrohet nga Bashkia e Tiranës për nxënësit me rezultatet të larta. E ardhura është tërhequr në vitin 2017.
5) Djali, Z. Erik Cani, të ardhura në vlerën 138 000 Lekë nga paga pranë subjektit Erik Cani Person Fizik.
6) Djali, Z. Devis Cani, të ardhura në vlerën 11 850 Euro nga familja të depozituara në llogarinë bankare në Vienë.
7) Djali, Z. Erik Cani, të ardhura në vlerën 6 100 Euro nga familja të depozituara në llogarinë bankare në Vienë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 10 641 Euro gjendja e llogarisë.
2) Pakësuar me 404 690 Lekë gjendja e llogarisë së fondit të investimeve.
3) Gjendje të llogarisë me burim të ardhura nga qiradhënia, 63 515 Lekë.
4) Gjendje në llogari, 250 902 Lekë.
5) Shtuar me 4 000 Lekë gjendja e llogarisë.
6) Shtuar me 500 000 Lekë gjendja e llogarisë.
7) Gjendje të mjeteve monetare cash, 300 000 Lekë.
8) Për detyrimin 10 674 148 Lekë, të lindur nga kontrata dhe amendamenti i kontratës datë 06.01.2017 (kontrata është deklaruar në vitin
2016) në datën 31.12.2017 ka mbetur gjendja pa u shlyer në vlerën 9 383 990 Lekë. Gjatë vitit 2017 është shlyer detyrimi në shuma mujore pranë një banke të nivelit të dytë me vlerë totale 1 290 158 Lekë.
9) Gjendje të detyrimit të kredisë të mbetur pa u shlyer në 31.12.2017, shuma 9 704.62 Euro. Shlyer deryrimi në vitin 2017 në vlerën 1 640 Euro.
10) Kredi për të cilën është shlyer detyrimi në vitin 2017 në vlerën 184 136 Lekë dhe ka mbetur gjendja e palikuiduar në shumën 883 260 Lekë.
11) Kartë Kredit (Master Card) me shumë limit 2 300 Euro.
12) Djali, Z. Devis Cani, gjendje 177 Euro të llogarisë në Vienë, Austri në datë 31.12.2017.
13) Djali, Z. Devis Cani, pakësuar me 8 485 Euro gjendja e llogarisë së deklaruar në vitin 2016.
14) Djali, Z. Erik Cani, gjendje 5 013.11 Euro të llogarisë në Vienë, Austri në datë 31.12.2017.
15) Djali, Z. Erik Cani, gjendje të llogarisë së Personit Fizik, 182 034.5 Lekë
16) Djali, Z. Erik Cani, gjendje të llogarisë rrjedhëse të përdorur për kartën e krediti, 0 Euro.
17) Djali, Z. Erik Cani, gjendje të llogarisë personale, 0 Euro (shumë të papërfillshme).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 1 290 158 Lekë si shlyerje e detyrimit të lindur nga Kontrata dhe Amendamenti datë 06.01.2017 me vlerë totale 10 674 148 Lekë.
2) Shpenzuar shuma 1 640 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë.
3) Shpenzuar shuma 184 136 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë.
4) Shpenzuar shuma 1 000 000 Lekë si shlyerje e detyrimeve të lindura në periudhën 2005-2009 që z. Cani kishte kundrejt një individi. Likuidimi është bërë sipas deklaratës noteriale datë 20.03.2018.
5) Djali, Z. Devis Cani, shpenzuar shumën 6 854 Euro për likuidimin e qirasë së strehimit sipas Kontratës datë 03.11.2016 me objekt garsoniere në Vienë. Kësti mujor i qirasë është 584.44 Euro, i cili likuidohet çdo muaj nga Z.Devis por duke filluar që nga muaji Qershor 2017, kësti është likuiduar në mënyrë të barabartë me vëllain Z. Erik Cani, duke qenë se vazhdon studimet në Vienë.
6) Djali, Z. Erik Cani, shpenzuar shumën 292 Euro për likuidimin e qirasë së strehimit sipas Kontratës datë 03.11.2016. Z.Erik ka filluar likuidimin e detyrimit, 1/2 e këstit të qirasë 584.44 Euro që nga muaji Qershor 2017, kohë kur ka filluar studimet në Vienë.