Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 293 110 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura neto nga pjesmarrjet në Komisionin Parlamentar, 174 250 Lekë
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura në vlerën 74 492 Lekë nga interesat bankare të depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, si trashëgimi nga nëna e subjektit dhe nga të ardhurat personale.
2) Të ardhura në vlerën 73 881 Lekë nga interesat e bonove të thesarit pranë një banke të përfituar si trashëgimi nga nëna.
3) Të ardhura në vlerën 14 Euro nga interesat bankare të një depozite në monedhën Euro pranë një banke të nivelit të dytë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Vajza Znj. Abi Dobdiba, të ardhura në vlerën 6 232 Dollarë nga bursa e studimit Fullbright.
2) Vajza, Znj. Abi Dodbiba të ardhura neto nga interesat bankare të depozitës në Lekë, 1 058 Lekë.
3) Vajza, Znj. Eni Dodbiba të ardhura në vlerën 205 568 SEK nga puna në Suedi, sigurimet shoqërore dhe kthim taksash.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Shtuar me 194 774 Lekë gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë bankare në 31.12.2020 është 872 499 Lekë.
2) Pakësuar me 48 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë bankare në 31.12.2020 është 2 315 Euro.
3) Shtuar me 10 196 Lekë gjendja e Credit Card pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e kartës në 31.12.2020 është 15 340 Lekë.
4) Bono thesari të përfituar si trashëgimi nga nëna me pjesë takuese 50%, me gjendje 5 000 000 Lekë.
5) Depozitë bankare të përfituar si trashëgimi nga nëna me pjesë takuese 50%, me gjendje 2 000 000 Lekë, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
6) Depozitë bankare me gjendje 30 000 Euro, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
7) Pakësuar me 41 064 Lekë gjendja e llogarisë bankare e hapur për likuidimin e kredisë bankare. Gjendja e llogarisë në datë 31.12.2020 është 0 Lekë.
8) Pakësuar me 492 Lekë llogaria bankare gjatë 2020 me gjendje 0 Lekë në 31.12.2020.
9) Kredi bankare të marrë për blerje banese në zbatim të VKM-së nr.102 datë 05.03.1999 pranë një banke në shumën 2 500 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar gjatë 2020 është 147 341 Lekë. Nuk ka më detyrim për të likuiduar.
10) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, pakësuar me 2 687 Dollarë gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2020 është 146 Dollarë.
11) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, pakësuar me 10 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse në Itali. Gjendja e llogarisë në 31.12.2020 është 74 Euro.
12) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, pakësuar me 209 866 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2020 është 32 048 Lekë.
13) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, shtuar me 1 059 Lekë gjendjen e llogarisë së kursimit pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2030 është 1 038 478 Lekë.
14) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, llogari rrjedhëse me pjesë takuese 50% me gjendje 0 Lekë në 31.12.2020.
15) Vajza, Znj. Abi Dodbiba, llogari kursimi me gjendje 0 Lekë në 31.12.2020.
16) Vajza, Znj. Eni Dodbiba, shtesë 139 531 SEK në llogarinë rrjedhëse në Suedi me gjendje 223 518 SEK në 31.12.2020.
17) Vajzat Znj. Eni Dodbiba, llogari rrjedhëse me pjesë takuese 50% me gjendje 0 Lekë në 31.12.2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Shpenzuar shuma 147 341 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare (principal dhe interesa) të marrë në vlerën 2 500 000 Lekë për blerje banese sipas VKM Nr.102 datë 05.03.1999. Nuk mbetet më likuidim për të shlyer.