Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën e Apelit, 1 214 364 lekë neto.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e pronës në Rrugën e Elbasanit, 490 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Të ardhura nga pensioni familjar dhe pensioni suplementar për ish-bashkëshortin, Azem Hajdari, 720 000 lekë.
2) Djali, Z. Kirjald Hajdari, të ardhura nga puna në si ekspert i jashtëm pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit (01.03.2016 - 31.07.2016.), shuma 303 750 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
1) Të ardhura nga shitja më 02.06.2016 e apartamentit me sip. 87.1 m2, pjesa takuese 1 e 4 (në pronësi me fëmijët, 1 e 4 secili), vlera 50 500 euro. Kjo pronë është përfituar në cilësinë e pronarit të truallit por edhe pjesës së investuar në pallatin 10 katësh të ndërtuar mbi truallin me sip. 433.3 m2 në Tiranë.
2) Të ardhura nga shitja më 25.01.2017 e apartamentit me sip. 62.23 m2, pjesa takuese 1 e 4 (në pronësi me fëmijët, 1 e 4 secili), vlera 68 453 euro. Kjo pronë është përfituar në cilësinë e pronarit të truallit por edhe pjesës së investuar në pallatin 10-katësh të ndërtuar mbi truallin me sip. 433.3 m2 në Tiranë.
3) Të ardhura nga kontrata e porosi-blerjes dt. 02.02.2015 për apartamentin me sip. 62.23 m2, pjesa takuese 1 e 4 (në pronësi me fëmijët, 1 e 4 secili), vlera 50 000 euro. Kjo pronë është përfituar në cilësinë e pronarit të truallit por edhe pjesës së investuar në pallatin 10-katësh të ndërtuar mbi truallin me sip. 433.3 m2 në Tiranë.
Others
1) Pronare me 25 % (pasuria është në pronësi të deklarueses dhe fëmijëve me nga 25 % secili), e një trualli në Tiranë me sip. 454 m2 mbi të cilin është ndërtuar një ndërtesë 95.3 m2. Kjo pasuri është krijuar nga: -blerja e një apartamenti më 14.01.1995 në bazë të kontratës së shitblerjes mes Entit të Banesave Dega Tiranë dhe blerësve Azem Hajdari, Fatmira Hajdari dhe djalit, në vlerën 129 600 lekë. Ky ap. ndodhet në katin e I plus II me sip. 95.3 m2 ndërsa sip. totale e truallit është 500 m2; -blerja e një trualli me sip. 150 m2 i përfituar me legalizim në bazë të 'Kontratës për kalim pronësie të disa parcelave ndërtimore' dt. 23.12.2005 për të cilat është paguar shuma 978 268 lekë -si edhe nga trualli prej 142 më për të cilin është fituar e drejta e pronësisë sipas vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, dt. 30.07.2013, lënë në fuqi edhe nga Vendimi i Gjykatës, së Apelit Tiranë dt. 31.10.2013. Mbi truallin me sip. 433.3 m3 në Tiranë i cili zotërohet në masën 3 e 6 nga z. Fatmira Hajdari dhe në 1 e 6 nga secili prej fëmijëve të saj Azem, Rudina dhe Kirjald Hajdari është ndërtuar një objekt me 10 kate. Pjesa e investuar nga deklaruesja dhe fëmijët e saj është 207 400 euro. Në cilësinë e pronarit të truallit dhe pjesës së investuar janë përfituar 3 njësi që janë ende të pashitura dhe 12 apartamente nga të cilat 9 të pashitura. Në secilën nga këto prona deklaruesja dhe fëmijët e saj zotërojnë nga 1 e 4. Përkatësisht: Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një njësie tregtare me sip. 93.94 m2. Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një njësie tregtare me sip. 158.98 m2 Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një njësie tregtare me sip. 158.91 m2. Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një apartamenti në hyrjen 1, apartamenti 1 me sip. 103 m2. Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një apartamenti në hyrjen 1, apartamenti 2 me sip 32.85 m2; Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një apartamenti në hyrjen 1, apartamenti 3 me sip, 98.75m2; Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një apartamenti në hyrjen 1, apartamenti 16 me sip. 103.13 m2; Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një apartamenti në hyrjen 1, apartamenti 24 me sip 103.13 m2; Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një apartamenti në hyrjen 1, apartamenti 4 me sip. 103.13 m2; Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një apartamenti në hyrjen 1, apartamenti 23 me sip. 98.75 m2; Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një apartamenti në hyrjen 1, apartamenti 29 me sip 160.82 m2 dhe Pronare së bashku me fëmijët, nga 25 % secili, i një apartamenti në hyrjen 1, apartamenti 30 me sip. 204.68 m2.
2) Kredi bankare marrë në 'Alpha Bank' me 'Kontratë për kufi kredie shumëqëllimore' dt. 27.10.2007 dhe shtesë kontrate dt. 29.10.2007, në shumën 18 830 000 lekë, për 15 vjet. Shuma e shlyer deri më 31.12.2016 është 2 776 707 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer 8 674 502.48 lekë.
3) Hua e marrë nga motra e cila ka ndërruar jetë në tetor 2010, vlera 10 000 euro.
4) Kontratë qiraje financiare (leasing) për blerjen e autoveturës tip 'Mercedes Benz S350' në shumën 23 000 euro, vlerë që paguhet me këste mujore për një periudhë 5-vjeçare. Detyrimi i shlyer deri më 31.12.2016 është 1 746.13 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 21 253.87 euro.
5) Djali, Z. Kirjald Hajdari, detyrim për t'u shlyer në shumën 10 000 000 lekë. Kjo vlerë është marrë në formën e materialeve të ndërtimit në fazën e ndërtimit të karabinasë së pallatit 10-katësh ndërtuar mbi pronën e familjes Hajdari, si pjesë financimi.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shpenzime në shumën 2 776 707 lekë për shlyerjen e kredisë bankare marrë më 27.10.2007 në 'Alpha Bank', në shumën 18 830 000 lekë, për 15 vjet.
2) Shpenzime në shumën 1 746.13 euro sipas një kontratë qiraje financiare (leasing) për blerjen e autoveturës tip 'Mercedes Benz S350' në shumën 23 000 euro, vlerë që paguhet me këste mujore për një periudhë 5-vjeçare.