Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, 1 429 659 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura neto nga pjesëmarrja në ZABGJ, 10 696 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e ap. Në Tiranë, 10 200 euro.
Incomes from Businesses and Entrepreneurshipnuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, të ardhura nga aktiviteti privat si notere, (sipas pasqyrave financiare të vitit 2016.), 14 955 430 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, të ardhura nga qiraja e ap. me sip. 96 m2, në Tiranë, 3 000 euro.
3) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, të ardhura nga qiraja e dyqanit me sip. 59.7 m2 në Vlorë, 24 000 euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, të ardhura si ortake e shoqërisë në Kosovë 0 lekë, nuk është tërhequr dividenti.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 410 euro, gjendja më 31.12.2016 është 0 euro.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 1 488.1 euro, gjendja më 31.12.2016 është 6 799.69 euro.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, shtesë 55 lekë, gjendja më 31.12.2016 është 90 lekë.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, marrë më 29.06.2011 në shumën 100 000 euro për blerje ap. porositur në shoqërinë 'TID' sh.p.k. Detyrimi i shlyer 6 118 euro kësti kredisë plus 2 226.76 euro interesat, detyrimi i mbetur pashlyer 68 500.96 euro.
5) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, 5 000 euro(gjendja e pandryshuar nga 2015 në 2016.).
6) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 162 545 lekë, gjendja më 31.12.2016 është 0 lekë. (Shuma ka kaluar në një llogari tjetër).
7) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 52.18 euro, gjendja më 31.12.2016 është 0 euro (llogaria është mbyllur).
8) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 15 905.16 euro, gjendja më 31.12.2016 është 43 442 euro. (Te kjo llogari derdhen të ardhurat nga qiraja e dyqanit në Vlorë dhe ap. në Tiranë).
9) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 900 920.71 lekë, gjendja më 31.2.2016 është 1 098 614 lekë. (Shtesa ka ardhur pas kalimit të shumës nga llogari si person fizik në llogarinë personale).
10) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 1 145 dollarë, gjendja më 31.12.2016 është 0 dollarë (llogaria është mbyllur më 21.03.2016 dhe shuma ka kaluar në një llogari tjetër).
11) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kartë krediti, 0 lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, kontratë premtim shitblerje më 22.01.2016 për blerjen e një dyqani me sip. 59.7 më në vlerën 7 200 000 lekë. Në vitin 2016 janë paguar dy këste paradhënie përkatësisht 5 000 euro secili.
13) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj llogari tjetërsimi në emër të personit fizik Edlira Malaj pranë bankave të nivelit të dytë, për aktivitetin e noterisë, ndryshimet në balancat e të cilave janë të raportuara në pasqyrat financiare 2016.
14) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, gjendja e llogarisë personale, shtesë 780 000 lekë, pas kalimit të shumës nga llogaria si person fizik.
15) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, gjendja e llogarisë personale, shtesë 5 000 euro, pas kalimit të shumës nga llogaria si person fizik për pagesën e këstit të parë në shoqërinë 'Rigers Konstruksion' sh.p.k.
16) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, detyrim i shlyer ndaj shoqërisë 'Rigers Konstruksion' sh.p.k në shumën 11 023 euro.
17) Bashkëshortja, Znj. Edlira Malaj, kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
nuk ka