Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, 1 411 938 lekë.
2) Të ardhura nga shpërblimet si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 127 506 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja, (pagesa të prapambetura për periudhën 01.01.2015 - 30.11.2015.), të lokalit me sip. 107 m2, 6 000 euro bruto.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, të ardhura nga interesat e obligacioneve, 1 870 000 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, të ardhura nga paga dhe shpërblime nga shoqëria 'Albania Duty Free Distribution' sh.p.k, 10 402 000 lekë dhe 37 500 euro.
3) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, të ardhura nga dividenti i shoqërisë 'Albania Duty Free Distribution' sh.p.k, që i përket vitit 2015, shuma 14 457 429 lekë. Janë tërhequr 8 000 000 lekë dhe mbeten edhe 6 457 429 lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, të ardhura nga dividenti i shoqërisë 'Albcos Albanian Cosmetics' sh.p.k, 2 729 231 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kontratë sipërmarrjeje në vazhdim për kontratën e dt. 04.07.2013, në bashkëpronësi me bashkëshorten, Znj. Elona Çaushi, vlera 130 000 euro. Të ardhurat janë siguruar nga dy kredi të marra përkatësisht më 01.04.2016 në vlerën 100 000 euro dhe 20.04.2016 në vlerën 30 000 euro.
2) Shtim pasurie në shumën 411 276 euro pas revokimit të kontratës për vilën tek Rolling Hills më dt. 13.05.2016, pjesa takuese 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshorten).
3) Kredi bankare në bankën NBG, e përbashkët me bashkëshorten, Znj. Elona Çaushi si bashkëkredimarrëse, marrë më 27.03.2008 për 15 vjet, me këst mujor 666.76 euro në shumën 90 000 euro. Detyrimi i mbetur pashlyer, 44 885.86 euro.
4) Kartë krediti Amex-Black, kartë e dytë bashkëngjitur kartës primare në emër të Znj. Elona Çaushi, mbuluar nga Znj. Elona Çaushi, - 5 930 euro.
5) Kartë krediti Amerikan Express Gold në Bankën Credins, detyrimi i shlyer 13 000 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, - 8 371.67 euro.
6) Gjendja e llogarisë bankare në Bankën Credins, të ardhura nga qiraja e lokalit, 13 euro.
7) Gjendja e llogarisë bankare në Bankën Credins më 31.12.2016, të ardhura nga rroga dhe shpërblime, 75 574 lekë.
8) Bashkëshortja, Z. Elona Çaushi, kontratë overdrafti në Bankën Credins mbi pagën në vlerën 1 000 000 lekë.
9) Bashkëshortja, Z. Elona Çaushi, overdraft për kartën e kreditit Amex Black në Bankën Credins me limit 75 000 euro, gjendja më 31.12.2016 është - 5 930 euro.
10) Bashkëshortja, Z. Elona Çaushi, gjendja e llogarisë bankare në Bankën Credins, më 31.12.2016, të ardhura nga pagat, shpërblimet dhe dividenti, 35 988.27 euro.
11) Bashkëshortja, Z. Elona Çaushi, gjendja e depozitës bankare në Bankën Credins, më 31.12.2016, të ardhura nga pagat, shpërblimet dhe dividenti, 4 109 934.6 lekë.
12) Bashkëshortja, Z. Elona Çaushi, gjendja e llogarisë bankare në Bankën Credins më 31.12.2016 është 61.47 dollarë.
13) Bashkëshortja, Z. Elona Çaushi, gjendja e depozitës bankare në bankën Credins më 31.12.2016 është 3 173 276.66 lekë.
14) Bashkëshortja, Z. Elona Çaushi, gjendja e depozitës bankare në bankën Credins më 31.12.2016 plus interesat, 158 428.28 dollarë.
15) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, gjendja e depozitës bankare në bankën Credins më 31.12.2016, të ardhura nga zgjidhja e kontratës plus interesat mbi këtë shumë, 411 565.3 euro, pjesa takuese 50 %.
16) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, kontratë obligacionesh me bankën Credins me dt. 17.11.2015 dhe afat maturimi 31.12.2017, blerë me të ardhura nga dividenti i kompanisë 'Albania Duty Free Distribution' sh.p.k, në vlerën 22 000 000 lekë. Fitimi i marrë gjatë vitit 2016 është 1 870 000 lekë.
17) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, gjendja e depozitës bankare në Societe Generale Strasbourg France më 30.12.2016, të ardhura nga rroga dhe shpërblimet, 6 273.39 euro.
18) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, gjendja e depozitës bankare dhe llogarisë rrjedhëse në Erste Bank Viene, Austri më 30.12.2016, të ardhura nga rroga dhe shpërblime, 10 597.76 euro.
19) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, kredi bankare në bankën Credins, në shumën 130 000 euro me afat 180 muaj, marrë më 01.04.2016. Detyrimi i shlyer, 9 072.9 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 126 508 euro.
20) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, punime shtesë nga shoqëria, vlera 2 766 000 lekë.
21) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, shtesë pasurie pas kthimit të huasë në bazë të kontratës dt. 22.01.2016 me afat maturimi 1-vjeçar, 40 000 euro + 4 000 euro interes.
22) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, kontratë huaje nënshkruar më 03.05.2016 me shoqërinë 'Albania Duty Free Distribution' sh.p.k, kthyer më 13.05.2016 në vlerën 1 500 000 lekë, pa interesa.
23) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, gjendja cash, të ardhura nga pagat e shpërblimet, 7 500 euro.
24) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, shtesë pasurie sipas një vendimi gjyqësor dt. 19.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, në proces ekzekutimi shuma 30 000 euro + 6 295 euro interesa.
25) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, pronare (zotëruese pasive e aksioneve) e shoqërisë 'Best Buy Drug Store' sh.p.k, financuar nga huaja e dhënë nga shoqëria 'ADFD' sh.p.k dhe overdraft nga banka Credins, vlera 100 000 lekë. Shoqëria ka pezulluar aktivitetin.
26) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, pronare (zotëruese pasive e aksioneve) e shoqërisë 'Bio Gourmet' sh.p.k, financuar nga huaja e dhënë nga shoqëria 'Adfd' sh.p.k, vlera 100 000 lekë. Shoqëria ka pezulluar aktivitetin.
27) Bashkëshortja, Znj. Elona Çaushi, pronare (zotëruese pasive e aksioneve) e shoqërisë 'Vintage Second Hand and New' sh.p.k, financim personal, vlera 100 000 lekë. Shoqëria është në proces likuidimi.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shpenzime për vitin 2016 shlyerjen e kredisë bankare në bankën NBG, e përbashkët me bashkëshorten, Znj. Elona Çaushi si bashkëkredimarrëse, marrë më 27.03.2008, shuma 90 000 euro.