Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 716 194 Lekë nga paga si gjyqtare në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese.
2) Të ardhura në vlerën 142 216 Lekë nga paga si pedagoge e jashtme pranë Universitetit "Tirana Business University".
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhurat nga interesat në fondin e pensionit janë 23 318 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z. Agron Nuredini, të ardhura në vlerën 587 252 Lekë nga paga si pedagog në Akademinë e Policisë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në datën 31.12.2017 është 930 802.57 Lekë me burim të ardhura nga paga.
2) Pakësuar gjendja monetare cash për shpenzime familjare, shuma 300 000 Lekë.
3) Vlera e kuotave në Fondin e Pensionit të administruar nga një shoqëri është rritur me 23 318 Lekë nga interesat për 73.5115 kuota duke e bërë gjendjen totale të tyre në 99 518 Lekë.
4) Kredi bankare të marrë sipas Kontratës datë 08.05.2003 në shumën 25 000 Dollarë me afat shlyerje 15 vite, me qëllim blerje apartamenti në 2003 (deklarata fillestare e vitit
2003) por e shpenzuar për arredimin e një lokali në Durrës në emër të babait të Z. Nuredini (deklarata fillestare e vitit
2017). Detyrimi i likuiduar është 1 351 Dollarë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31 Dhjetor është 1 160 Dollarë.
5) Kredi bankare të marrë sipas Kontratës datë 13.10.2009 në shumën 150 000 Euro me afat shlyerje 25 vite, me qëllim blerjen e një apartamenti dhe garazhi sipas kontratës së shitblerjes datë 17.11.2011. Detyrimi i likuiduar është 3 000 Euro dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31 Dhjetor është 101 500 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 1 351 Dollarë për shlyerjen e kësteve të kredisë bankare të marrë sipas kontratës datë 08.05.2003 në vlerën 25 000 Dollarë.
2) Shpenzuar shuma 3 000 Euro si shlyerje e kësteve të kredisë bankare të marrë sipas kontratës datë 13.10.2009 në vlerën 150 000 Euro.