Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto me vlerë 1 096 612 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Pogradec.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura neto të vitit me vlerë 870 668 Lekë, nga paga si punonjëse pranë Tirana Bank.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësim me 22 774 Lekë në llogarinë pranë BKT. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ka qënë 22 774 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 është 0 Lekë.
2) Pakësim me 9 091 Lekë në llogarinë pranë Raiffeisen Bank. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ka qënë 20 170 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 11 079 Lekë.
3) Pakësim i detryrimit të kartës së kreditit pranë Raiffeisen Bank me 955 Euro. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor 2016 ka qënëminus 2 570 Euro dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë minus 1 615 Euro.
4) Bashkëshortja, pakësim me 1 353 Lekë në llogarinë bankare pranë Tirana Bank. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ka qënë minus 177 883 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë minus 179 236 Lekë.
5) Bashkëshortja, shtesë me 42 Lekë në llogarinë bankare pranë Tirana Bank. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ka qënë 63 Lekë dhe ne 31 Dhjetor 2017 u bë 105 Lekë.
6) Bashkëshortja, pakësim i detyrimit të kartës së kreditit me 475 Lekë. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor 2016 ka qënë minus 119 399 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2016 u bë minus 118 924 Lekë.
7) Bashkëshortja, paguar shuma prej 151 156 Lekë për kredinë konsumatore marrë pranë Tirana Bank, me vlerë 700 000 Lekë, interes 2,92% afat 5 vjeçar dhe këst mujor 12 553,21 Lekë. Kredia është marrë në datë 17.06.2016 dhe ka afat deri në 17.06.2021, gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 501 812 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka