Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 920 291 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Mirditë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 238 000 Lekë nga qiradhënia e një njësie shërbimi sipas kontratës noteriale datë 16.04.2019, me afat 3 vjeçar (01.05.2019-01.05.
2022). E ardhura bruto mujore e qirasë është 35 000 Lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare të pagës me gjendje 72 244 Lekë në datë 31.12.2019.
2) Kredi bankare në shumën 29 000 Euro të marrë për blerjen e një dyqani dhe garazhi, me afat 20 vite, me këst mujor 168.5 Euro për periudhën 01.01.2019-31.12.2019. Detyrimi i likuiduar gjatë 2019 është 2 023 Euro ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer është 14 925 Euro.
3) Kredi bankare në shumën 600 000 Lekë të marrë në datë 12.12.2019 me afat shlyerje 84 muaj dhe me këst mujor 8 736 Lekë. E ardhura është përdorur për likuidimin e një fature datë 20.10.2018 në shumën 570 000 Lekë të lëshuar nga një subjekt i formës Sh.p.k. Gjendja e detyrimit të mbetur është 600 000 Lekë pasi nuk është bërë asnjë shlyerje nga Z.Dedaj në 2019.
4) Bashkëshortja, Znj. Larisa Mangupli, llogari bankare në Rusi me gjendje 18 167 Euro me burim të ardhura nga prindërit.
5) Bashkëshortja, Znj. Larisa Mangupli, llogari bankare në Rusi me gjendje 9 977 Euro me burim të ardhura nga prindërit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 2 023 Euro si shlyerje të kësteve (principal 1 558 Euro, interesa 465 Euro) të kredisë bankare të marrë në shumën 29 000 Euro për blerje dyqani dhe garazh.
2) Shpenzuar shuma 570 000 Lekë si shlyerje e plotë e detyrimit kundrejt një shoqërie të formës Sh.p.k (faturë me datë 20.10.
2018). Burimi i të ardhurave për likuidimin e detyrimit është nga kredia bankare e marrë në 12.12.2019 në vlerën 600 000 Lekë.