Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 784 617 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Pukë për periudhën 01.01.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 40 831 Lekë nga dietat për udhëtimet jashtë vendit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 130 900 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kontratë porositje apartamenti në Velipojë të lidhur me firmën Ajel Sh.p.k për të cilën gjatë vitit 2019 është shlyer shuma 20 000 Euro, nga të cilat 15 000 Euro në datë 07.03.2019 dhe 5 000 Euro në datë 12.09.2019. Me shlyerjen e plotë të detyrimit, do të bëhet Kontrata e shitjes.
2) Pakësuar me 20 000 Euro llogaris bankare me gjendje 90 200 Euro në 01.01.2019 me burim të ardhura nga shitja sipas kontratës së shitjes.
3) Pakësuar me 1 000 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash, për likuidimin e riparimeve të shtëpisë dhe murit rrethues në Luf.
4) Kartë krediti të hapur në vitin 2018 pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 1 000 Euro. Gjatë vitit 2019, nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 20 000 Euro si shlyerje pjesore e detyrimit kundrejt firmës Ajel Sh.p.k, për porositje e një apartamenti në Velipojë.
2) Shpenzuar shuma 1 735 000 Lekë për rregullimin e shtëpisë dhe murit rrethues në Luf, të tilla si riparime të pjesshme, mur rrethues, mure mbajtëse, riparim të magazinës etj. Burimi i financimit është nga gjendja e mjeteve monetare cash (1 000 000 Lekë), nga të ardhurat e pagës (385 000 Lekë) nga shpërblimet si anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër (350 000 Lekë).