Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 763 644 Lekë nga paga dhe nga rimbursimet e shpenzimeve që rrjedhin nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura neto në vlerën 85 Euro si lektore në Fondacionin “Qemal Stafa”.
3) Të ardhura neto në vlerën 17 850 Lekë si lektore në Fondacionin “Friedrich Ebert”.
4) Të ardhura neto në vlerën 1 020 Euro nga angazhimi në hartimin e programit master.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura në vlerën 4 834 Lekë nga interesat bankare të depozitës në një bankë të nivelit të dytë.
2) Të ardhura në vlerën 17 530 Lekë nga interesat bankare të depozitës me afat 1 vjeçar në një bankë të nivelit të dytë.
3) Të ardhura në vlerën 22 363 Lekë nga interesat bankare të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
4) Të ardhura në vlerën 14 136 Lekë nga interesat bankare të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
5) Të ardhura në vlerën 30 Lekë nga interesat bankare të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
6) Të ardhura në vlerën 1 Dollarë nga interesat bankare të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Engjëll Hysi, të ardhura neto në vlerën 972 768 Lekë nga paga pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës.
2) Bashkëshorti, Z. Engjëll Hysi, të ardhura neto në vlerën 30 826 Lekë nga trajnimi pranë Shkollës së Magjistraturës.
3) Vajza, Znj. Klesta Hysi, të ardhura në vlerën 1 011 808 Lekë nga paga dhe projektet si pedagoge me kohë të plotë pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
4) Vajza, Znj. Klesta Hysi, të ardhura në vlerën 22 950 Lekë nga mësimdhënia gjatë vitit 2018 në ASPA, e arkëtuar në vitin 2019.
5) Vajza, Znj. Klesta Hysi, të ardhura neto në vlerën 510 Euro si honorare për përfshirjen në projekte.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë është shtuar me 239 462 Lekë nga të ardhurat e pagës dhe rimbursimet e shpenzimeve si deputete.
2) Gjendje 604 834 Lekë në depozitën bankare pranë një banke të nivelit të dytë si fonde të transferuara nga llogaria rrjedhëse e pagës (600 000 Lekë) dhe si të ardhura nga interesat bankare (4 834 Lekë).
3) Gjendja e depozitës me afat 1 vjeçar pranë një banke të nivelit të dytë është shtuar me 17 530 Lekë nga interesat bankare në 19.11.2019.
4) Gjendja e llogarisë së pafrytshme është shtuar me 644 Euro nga dietat e përfituara për pjesmarrje në mbledhjet e Këshillit të Europës.
5) Pakësuar me 100 082 Lekë gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë.
6) Shtuar me 2 675 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, si të ardhura nga honoraret për angazhimin në programin master dhe si dietat nga Këshilli i Evropës.
7) Pakësuar me 625 742 Lekë gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë.
8) Gjendja e depozitës me afat 1 vjeçar në një bankë të nivelit të dytë është shtuar me 14 136 Lekë nga të ardhurat e interesit bankar të maturuar në 26.03.209.
9) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë është shtuar me 1 Dollarë nga interesat bankare.
10) Pakësuar me 380 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash.
11) Pakësuar me 2 500 Dollarë gjendja e mjeteve monetare cash.
12) Pakësuar me 1 800 Euro gjendja e mjeteve monetare cash.
13) Kartë Mastercard me shumë limiti 1 000 Euro dhe me gjendje detyrimi 1 000 Euro në 31.12.2019.
14) Gjendja e detyrimit të tatimit në burim ndaj Drejtorisë së Tatimeve për honoraret e marrë nga OSBE në 31.12.2019 është në vlerën 180 Euro. Ky detyrim është likuiduar në 25.04.2020 me kundërvleftën 22 459 Lekë.
15) Bashkëshorti, Z. Engjëll Hysi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë të shtuar me 214 045 Lekë nga të ardhurat e pagës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës.
16) Bashkëshorti, Z. Engjëll Hysi, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të mbyllur në 19.12.2019.
17) Vajza, Znj. Klesta Hysi, pakësuar me 236 319 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga.
18) Vajza, Znj. Klesta Hysi, pakësuar me 14 449 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
19) Vajza, Znj. Klesta Hysi, pakësuar me 490 Euro gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë.
20) Vajza, Znj. Klesta Hysi, ortake 50% pranë shoqërisë “UNUR” Sh.p.k, të themeluar në 13.12.2018, ku kontributi i Znj. Hysi është 50 Lekë. Gjatë vitit 2019, Znj. Hysi nuk ka përfituar asnjë të ardhura nga veprimtaria e shoqërisë.
21) Vajza, Znj. Klesta Hysi, borxh të marrë në vitin 2014 për blerje apartamenti në Tiranë, për të cilin gjatë 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje. Gjendja e detyrimit të pashlyer në 31 Dhjetor 2019 është 41 650 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka