Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 569 182 Lekë nga paga si Ministër Shteti për Diasporën për vitin 2019. E ardhura bruto është 2 097 120 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura neto në vlerën 16 320 Euro nga qiradhënia e një banese sipas Kontratës së Qirasë datë 17.10.2018.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Djali, Z. Gjergji Majko, të ardhura në vlerën 10 280 Dollar, në bazë të Kontratës Individuale datë 13.09.2019 të lidhur me Kombet e Bashkuara për një periudhë 4 mujore.
2) Djali, Z. Eden Majko, të ardhura në vlerën 116 000 Lekë nga paga si asistent pranë subjektit “Rezidenca Studentore Universitare Nr.1”. E ardhura mujore bruto është 40 000 Lekë.
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura në vlerën 220 000 Euro nga shitja e pasurisë së paluajtshme, apartament banimi në Tiranë sipas Kontratës së Shitjes me Kusht Kreditimi datë 11.09.2019.
2) Të ardhura në vlerën 20 000 Euro sipas Deklaratës Noteriale datë 01.11.2019 për shitjen e aseteve të mobilimit, orendive dhe elektroshtëpiake si pjesë e apartamentit të shitur në 11.09.2019.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar i një banese të blerë sipas Kontratës së Shitjes me Rezervë datë 02.12.2019 me vlerë 232 100 Euro, për të cilën disponohet certifikata e pronësisë.
2) Llogari rrjedhëse (Card Visa) pranë një banke të nivelit të dytë, e përdorur për pagesa mujore.
3) Kredi bankare në shumën 5 000 000 Lekë, marrë në datën 16.01.2003 pranë një banke të nivelit të dytë për të cilën detyrimi i likuiduar në vitin 2019 është 284 524 Lekë ndërsa detyrimi i mbetur i pashlyer në 31 Dhjetor 2019 është 2 003 615 Lekë.
4) Kontratë sipërmarrje datë 19.03.2009 me vlerë 129 030 Euro për porositjen e një banese, të dhënë me qira nga subjekti. Për vitin 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 21 630 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer prej 10 000 Euro në 31.12.2019, që përbën çmimin e garazhit. Burimi i të ardhurave për likuidimin e detyrimit është nga të ardhurat e qirasë së banesës.
5) Bashkëshortja, Znj. Enkelejda Majko, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga qiradhënia e një banese (referim pika
4) me gjendje 19 328 Euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Enkelejda Majko, llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, pa gjendje.
7) Bashkëshortja, Znj. Enkelejda Majko, llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë në të cilën janë kryer transaksionet e shitjes dhe të blerjes së pasurive të paluajthme për 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 232 100 Euro për blerjen e apartamentit të banimit sipas Kontratës së Shitjes me Rezervë datë 02.12.2019.
2) Shpenzuar shuma 96 882.2 Lekë si detyrim për përllogartitjen e çmimit bazë të banesës së blerë 02.12.2019 ( më shumë se 2%), paguar shtetit.
3) Shpenzuar shuma 284 524 Lekë si shlyerje të kësteve (principal dhe interesa) të kredisë bankare të marrë në shumën 5 000 000 Lekë në 16.01.2003.
4) Shpenzuar shuma 21 630 Euro si shlyerje të këstit të fundit të kontratës së sipërmarrjes datë 19.03.2009 për porositjen e një banese.