Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga paga dhe pjesmarrjet në komisione, si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 654 956 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 1 275 Euro nga mësimdhënia në Fakultetin Zoja e Këshillit të Mire, Tiranë.
3) Të ardhura në vlerën 926 Dollarë si pagesë nga UNDP në datë 24.05.2019.
4) Të ardhura në vlerën 590.15 Dollarë si pagesë nga Unitet Nations Development Programm UNDP, datë 31.12.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura në vlerën 2.22 Dollarë nga interesat e depozitës bankare.
2) Të ardhura në vlerën 30 762 Lekë nga interesat bankare të dy depozitave te hapura në 2007 me shumë totale 1 709 000 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, të ardhura nga aktiviteti privat si Person Fizik me Nipt K91921503A me objekt veprimtarie “Qendër Diagnostikuese Mjekësore”, shuma neto 11 103 734 Lekë (fitimi neto i realizuar për periudhën ushtimore
2019).
2) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, të ardhura neto në vlerën 836 780 Lekë nga paga pranë Spitalit Rajonal Durrës.
3) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, të ardhura në vlerën 76 500 Lekë nga pagesa në Novo-Nordisc.
4) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, të ardhura në vlerën 52 836.36 Lekë si pagesë nga Sanofi.
5) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, të ardhura në vlerën 53 141.75 Lekë si pagesë nga Sanofi.
6) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, të ardhura në vlerën 382.5 Euro si pagesë nga Mylan Irepresentative Office of BGP Products Switzerland Gmbh of Tirana), për pjesmarrje në Konferencën Mjekësore 17.06.2019.
7) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, të ardhura neto në vlerën 255 000 Lekë nga qiradhënia sipas kontratës së qirasë datë 10.04.2018 për dhënien me qira të një apartamenti me sipërfaqe 113 m2 në Durrës. Tatimi në burimi i qirasë është likuiduar nga Z. Spahiu në shumën 45 000 Lekë.
8) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, të ardhura në vlerën 500 Euro nga pagesa si lektor për aktivitete mjekësore nga Kompania Novartis (e marrë me çek).
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 3 000 Euro nga shitja e automjetit të tipit Volkswagen Golf në datë 07.11.2019 te subjekti F.Veliu.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga paga si deputete dhe si pedagoge e jashtme në Fakultetin e Mjekësisë, 588 660.1 Lekë. Llogaria është shtuar me 240 438.1 Lekë nga të ardhurat e pagës.
2) Gjendje të dy depozitave bankare pranë një banke të nivelit të dytë të hapur në vitin 2007, në shumën totale 1 709 000 Lekë. Shtuar në vitin 2019 me 30 762 Lekë nga interesat bankare.
3) Bashkëshortët, llogari kursimi me gjendje 4 043.41 Lekë në 31.12.2019, e pakësuar me 946.11 Lekë për vitin 2019.
4) Gjendja e llogarisë së kursimit me burim të ardhura nga Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë si docente, shuma 6 188.75 Euro. Gjatë 2019, llogaria banake është shtuar me 1 275.12 Euro nga të ardhurat e realizuara nga Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë si docente.
5) Bashkëshortët, llogari bankae me burim të ardhura nga shitja në 12.05.2017 e njësisë me sipërfaqe 74 m2 dhe me vlerë 60 000 Euro. Gjatë vitit 2019, llogaria bankare është pakësuar me 9 182.32 Euro dhe në 31.12.2019 ka mbetur në gjendjen 23 262.84 Euro.
6) Bashkëshortët, llogari Master Card me gjendje detyrimi të palikuiduar 304.68 Euro në 31.12.2019. Gjatë vitit 2019 është bërë likuidimi i 557.21 Euro të detyrimit të kartës.
7) Pakësuar me 1 161.14 Euro llogaria bankare e hapur në 19.02.2016 me burim të ardhura nga aktiviteti për Politikat shëndetësore (regjistrim, bileta, akomodim jashtë vendit). Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 586.51 Dollarë.
8) Depozitë me afat e krijuar në 27.03.2019 me vlerë 1 734 Euro dhe me burim, fondet e transferuara nga një llogari tjetër bankare. Gjendja e depozitës në 31.12.2019 është 1 736.22 Dollarë e shtuar me 2.22 Dollarë nga interesat bankare.
9) Llogari bankare e hapur në 01.08.2019 dhe me gjendje 0 Euro në 31.12.2019.
10) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë 04.08.2015 në shumën 1 400 000 Lekë për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi 315 489.2 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 205 604.12 Lekë.
11) Overdraft të marrë në një bankë të nivelit të dytë në shumën 10 000 Euro në 05.11.2019 me qëllim blerjen e një automjeti Mercedes C Class. Për overdraftin e marrë me bashkëshortin, gjendja e detyrimit të pashlyer në 31.12.2019 është 10 037.5 Euro.
12) Kartë krediti me limit shume 250 000 Lekë të hapur në 24.10.2019 dhe me gjendje detyrimi të palikuiduar në 31.12.2019, shuma 750 Lekë.
13) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, gjendje të llogarisë së kursimit pranë një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga mësimdhënia nga Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë, 3 643.44 Euro e shtuar me 902.53 Euro. Në llogari janë depozituar 1 402.5 Euro nga paga dhe janë tërhequr 500 Euro për shpenzime të ndryshme.
14) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, pakësuar me 2 548.53 Lekë llogarinë e kursimit në një bankë të nivelit të dytë, me gjendje 0 Lekë pasi në datë 17.05.2019 është bërë mbyllja nga Z. Spahiu.
15) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, pakësuar me 1 000 Lekë gjendje të kartës së papaguar Master-Card, pasi në 17.05.2019 është bërë mbyllja e kartës nga Z. Spahiu.
16) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga punësimi pranë Spitalit Rajonal Durrës, 195 466 Lekë. Gjatë 2019 është pakësuar me 78 687.04 Lekë për shpenzime të ndyrshme ( shtësë 836 780 Lekë nga paga dhe pakësim 915 466.44 Lekë si tërheqje).
17) Bashkëshortët, pakësuar me 260 671.89 Lekë llogarinë bankare me gjendje 6 276.14 Lekë në 31.12.2019.
18) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, shtësë 14 650 Lekë në llogarinë banakre pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 27 500 Lekë në 31.12.2019. Burimi i të ardhurave është nga transferimi i fondeve nga llogaria bankare në Alpha Bank


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëshortët, shpenzuar shumën 557.21 Euro si shlyerje të detyrimit të kartës së kredit Master Card për vitin 2019.
2) Shpenzuar shuma 315 489.2 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare (principal 306 124.13 Lekë dhe interesa 8 914.11 Lekë) të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në 04.08.2015 në vlerën 1 400 000 Lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Eduard Spahiu, shpenzuar shumën 45 000 si shlyerje të tatimit në burim të të ardhurës nga kontrata e qirasë datë 10.04.2018, për vitin 2019.