Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto 1 754 231 lekë nga paga në Kuvendin e Shqipërisë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
1) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj, të ardhura 1 469 lekë nga interesat bankarë për depozitimin e shumës 1 006 100 lekë në vitin 2016.
2) Vajza, Aulona Xhafaj, të ardhura 168 336 lekë nga interesat bankare.
Incomes from RentBashkëshortja në llogarinë e saj bankare të ardhura neto 14 994 euro nga dhënia me qira e dyqanit në Vlorë.
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj 151 739 lekë të ardhura neto nga ushtrimi i aktivitetit tregtar, profesion i lirë "Noter".
2) Vajza, Aulona Xhafaj, 3 259 586 lekë të ardhura neto nga paga dhe shpërblimet në punë.
3) Vajza, Aulona Xhafaj 23 494 lekë të ardhura nga banka (Qendra e Punës) në skemën e kursimit.
4) Bashkëjetuesi i vajzës 1 289 832 lekë të ardhura neto nga paga pranë Bashkisë së Tiranës dhe Kesh.
5) Vajza, Aulona Xhafaj, të ardhura 17 240 euro nga kontrata shërbimi jashtë Shqipërisë.
7) Vajza, Amantia Xhafaj, të ardhura 40 294.53 Euro nga paga nga punësimi në Pricewaterhousecoopers GmbH Gjermani dhe Mutares SE KGaA.
Payments received for obligations from third partiesBashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj, të ardhura 3 300 000 lekë nga shitja e apartamentit me sip 69m2 sipas kontratës së shitblerjes në 12.09.2020.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Subjekti deklaron pakësim 133.53 euro të llogarisë në euro dhe kartë krediti.
2) Subjekti deklaron shtesë 496 885 lekë në llogarinë në lekë me burim të ardhurat nga paga.
3) Subjekti deklaron pakësim 12.77 euro të llogarisë në euro.
4) Subjekti deklaron pakësim 12.17 USD të llogarisë në USD.
5) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj, shtesë 2 746 100 lekë në llogarinë rrjedhëse në lekë me burim të ardhurat nga qiraja e dyqanit në Vlorë.
6) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj, shtesë 1 469 lekë në llogarinë e depozitës me burim interesat e depozitës.
7) Bashkëshortja, Znj Mimoza Xhafaj, deklaron shitjen e apartamentit me sipërfaqe 69m2 me kontratë shitblerjeje në 12.09.2020.
8) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj, deklaron shtimin e pasurisë së paluajtshme me një apartament me sipërfaqe 101.7 m2 sipas një kontrate dhurimi.
9) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj, shtesë 500 000 lekë në gjendjen e cash-it.
10) Vajza, Aulona Xhafaj, shtesë 237 738 lekë në llogarinë rrjedhëse në lekë të pagës. Burimi 1 050 000 lekë kursime bashkëjetuesi.
12) Vajza, Aulona Xhafaj, shtesë 1 013 047 lekë në llogarinë e kursimit në lekë. Burimi xhirim mes llogarive, kursime personale, interesa.
13) Vajza, Aulona Xhafaj, shtesë 7 957 euro në llogarinë rrjedhëse në euro.
14) Vajza, Aulona Xhafaj, shtesë 2 502 euro në llogarinë rrjedhëse në euro.
15) Vajza, Aulona Xhafaj, dhënë hua 100 000 lekë dhe 7 000 euro.
16) Vajza, Amantia Xhafaj, pakësim 8 007.96 euro në llogarinë bankare në Itali.
17) Vajza, Amantia Xhafaj, shtesë 1 609.89 euro në llogarinë rrjedhëse bankare në Gjermani.
18) Vajza, Amantia Xhafaj, shtesë 137.76 euro në llogarinë e përdorur për pagesa online.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka