Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 798 972 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Poliçan për vitin 2019. E ardhura mujore është 66 581 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentBashkëshortët, të ardhura në vlerën 238 000 Lekë nga qiradhënia e një sipërfaqe toke për vendosjen e një stacioni radio të lidhur sipas kontratës datë 22.10.2012 dhe nga qiraja të lidhur me kompaninë Vodafone Albania Sh.a.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, të ardhura neto në vlerën 654 618 Lekë nga paga si Drejtore e Shkollës 9-Vjeçare “70 Vjetori Pavarësisë”.
2) Djali, Z. Maliq Zotkaj, të ardhura neto në vlerën 292 218 Lekë nga paga.
3) Djali, Z. Endi Zotkaj, të ardhura në vlerën 9 722 036 Lekë nga veprimtaria e shoqërisë me Nipt L79205401H me objekt aktiviteti “farmaci”, për vitin 2019. Fitimi neto i rezultatit vjetor 2019 është 116 306 Lekë.
4) Bashkëjetuesja e djalit, Znj. Benarda Kondi, të ardhura neto në vlerën 942 438 Lekë nga paga.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët, pronar në masën 50% secili, të pasurisë së paluajtshme me sipërfaqe 1 100 m2 të regjistuar pranë ZVRPP SK, të blerë sipas kontratës së shitblejes datë 05.09.2012.
2) Zotërues në masën 33% të kuotave me vlerë 33 000 Lekë të shoqërisë Albania Beverages Group Sh.p.k me Nipt K71818401U. Gjatë viti 2019, subjekti nuk ka përfituar dividentë.
3) Familja Zotkaj (bashkëshortët dhe 2 djemtë) janë pronar së bashku me pjesë takuese 25% secli të pasurisë së paluajtshme, apartament me sipërfaqe 116 m2 të regjistruar pranë ZRPP Tiranë sipas kontratës së shitblerjes datë 08.08.2019 me vlerë totale 77 836 Euro. Detyrimi nuk është likuiduar për shkak të mosfinancimit të kredisë bankare dhe është bllokuar kjo pasuri në emër të palës shitëse.
4) Z. Zotkaj së bashku me bashkëshorten dhe djalin Maliq Zotkaj, deklarojne me pjesë takuese 33 % pasurinë e paluajtshme në Çorovod, me sipërfaqe 5 000 m2 arë dhe ndërtesë në pronësi të një shoqërie të formës Sh.p.k. Pasuria është regjistuar fillimisht me leje legalizimi datë 19.05.2017 në një fshat të Çorovodës por është korrigjuar dhe është lëshuar çertifikata e re e pronësisë nga ZVRPP Skrapar datë 21.06.2017 me pronar shoqërinë Albania Bererages Group Sh.p.k (emri i subjektit u ndryshuar me vendim asambleje datë 15.05.
2009).
5) Llogari bankare pranë Union Bank me burim të ardhura nga paga me gjendje 798 972 Lekë në 31.12.2019.
6) Llogari rrjedhëse pranë Union Bank me gjendje 81 502 Lekë në 31.12.2019.
7) Llogari rrjedhëse me kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë, me limit shume 2 000 Euro për të cilën është shpenzuar shuma 2 000 Euro.
8) Bashkëshortja dhe djali, kanë marrë kredi bankare në 14.08.2019 në shumën 50 000 Euro, për blerje apartamenti, me afat 15 vite, me këst mujor 392 Euro, për të cilën Z.Zotkaj është në cilësinë e dorëzanësit. Detyrimi i likuiduar në vitin 2019 është 1 568 Euro dhe gjendja e mbetur e pashlyer e detyrimit është 49 239 Euro.
9) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, llogari rrjedhëse pranë Union Bank me gjendje 654 618 Lekë me burim të ardhura nga paga.
10) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, llogari rrjedhëse me kartë kreditit pranë Union Bank me limit shume 1 000 Euro dhe me gjendje minus 1 006 Euro në 31.12.2019.
11) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, kredi bankare të marrë së bashku me djalin Z. Maliq Zotkaj në 14.09.2018 në shumën 2 000 000 Lekë, me afat 7 vjeçar, me normë interesi 10.9% dhe me këst mujor 34 308 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 377 962 Lekë dhe gjendja e detyrimi të mbetu rtë pashlyer është 1 746 599 Lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, kartë krediti pranë Union Bank me gjendje detyrimi 1 000 Euro.
13) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, overdraft të marrë në 13.05.2015 në shumën limit 50 000 Lekë dhe me gjendje detyrimi të pashlyer 50 000 Lekë.
14) Djali, Z. Maliq Zotkaj, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 292 218 Lekë.
15) Djali, Z. Maliq Zotkaj, llogari rrjedhëse e përdorur për likuidimin e kredisë bankare të marrë në datë 14.08.2019, në shumën 50 000 Euro, me afat shlyerje 15 vjet (14.08.2019-14.08.
2034), me këst mujor 392 Eur, për blerje apartamenti.
16) Djali, Z. Maliq Zotkaj, overdraft në shumën limit 70 000 Lekë të lidhur me llogarinë e pagës dhe me gjendje detyrimi 70 000 Lekë.
17) Djali, Z. Endi Zotkaj, llogari rrjedhëse në emër të subjektit Endi Zotkaj PF me Nipt L79205401H me gjendje 239 Lekë në 31.12.2019.
18) Djali, Z.Endi Zotkaj, kartë krediti me limit shume 1 500 Euro pranë Union Bank dhe me gjendje detyrimi të pashlyer 1 564 Euro.
19) Bashkëjetuesja e djalit, Znj. Benarda Kondi, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje 942 438 Lekë.
20) Bashkëjetuesja e djalit, Znj. Benarda Kondi, llogari kursimi me gjenjde 454 836.74 Lekë.
21) Bashkëjetuesja e djalit, Znj. Benarda Kondi, pronare në masën 25% të pasurisë së paluajtshme, apartament me sipërfaqe 116 m2 të regjistrua rnë ZVRPP Tiranë dhe të blerë sipas kontratës së shitblerjes datë 08.08.2019 me vlerën totale 77 836 Euro, me burim të ardhura nga kredi bankare. Pasuria me marrëveshje të palëve është bllokuar me hipotekues të radhës së parë Union Bank dhe të radhës së dytë pala shitëse.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 2 000 Euro si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit.
2) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, shpenzuar shumën 1 568 Euro si shlyerje të kësteve (principal dhe interesa) të kredisë bankare të marrë në datën 14.08.2019 në shumën 50 000 Euro për blerjen e një apartamenti.
3) Bashkëshortja, Znj. Mirela Zotkaj, shpenzuar shumën 377 962 Lekë si shlyerje të kësteve (principal plus interesa) të kredisë bankare të marrë në 14.09.2018 në shumën 2 000 000 Lekë.