Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga funksioni si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 2 107 912 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Overdraft për kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, me limit kreditimi 500 000 Lekë, i ndryshuar limiti i kreditit sipas Kontratës datë 01.12.2017 në shumën 300 000 lekë. Detyrimi i shlyer për vitin 2018, shuma 17 832.33 Lekë, detyrimi i mbetur i pashlyer, 123 562.16 Lekë.
2) Overdraft page në një bankë të nivelit të dytë, me limit kreditimi 1 000 000 Lekë. Detyrimi i shlyer për vitin është në shumën 690.08 Lekë, detyrimi i mbetur i palikuiduar, 20 448.81 Lekë.
3) Kredi konsumatore të marrë në datën 12.12.2017 në një bankë të nivelit të dytë, 500 000 Lekë, me afat shlyerje 3 vite dhe me këst mujor 15 392.88 Lekë. Likuiduar shuma 155 509.13 Lekë si principal dhe shuma 29 205.43 Lekë si interesa. Gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor 2018 është 344 490.87 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzime për pagesë overdrafti në shumën 17 832.33 Lekë plus 690.08 Lekë
2) Shpenzuar për vitin 2018, shuma 184 714.56 Lekë, si principal dhe interesa të kredisë konsumatore të marrë në 12.12.2017 në shumën 500 000 Lekë.