Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 077 803 Lekë nga paga dhe dietat si Kryetare e Bashkisë Roskovec.
2) Të ardhura në vlerën 4 650 Euro si dieta për mbylimin e shpenzimeve të udhëtimeve nga Conseil Del Europe.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura në vlerën 929 112 Lekë nga paga si administrator i shoqërisë Mariva Sh.p.k.
2) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 29 646 Lekë nga interesat bankare të depozitës në emër të fëmijës Iva Bufi.
3) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 29 647 Lekë nga interesat bankare të depozitës në emër të fëmijës Marvi Bufi.
4) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 1 589 500 Lekë nga qiradhënia e një objekti në pronësi.
5) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 251 400 Lekë nga qiradhënia e një objekti në pronësi.
6) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 234 600 Lekë nga qiradhënia e një objekti në pronësi.
7) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 510 000 Lekë nga qiradhënia e një objekti në pronësi.
8) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 180 000 Lekë nga qiradhënia e një objekti në pronësi.
9) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 153 000 Lekë nga qiradhënia e një objekti në pronësi.
10) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 36 000 Lekë nga qiradhënia e një objekti në pronësi.
11) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 360 000 Lekë nga qiradhënia e një objekti në pronësi.
12) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura neto në vlerën 52 000 Lekë nga qiradhënia e një objekti në pronësi.
13) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, të ardhura në vlerën 450 000 Lekë nga shitja e autoveturës Mercedes Benz me vit prodhimi 1996, të blerë në 30.11.2007 në shumën 1 500 000 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 450 000 Lekë nga Insig për mbulimin e dëmit të ndodhur autoveturës Mercedes Benz me vit prodhimi 2011, të zhdoganuar në 11.06.2014.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë 61 068 Lekë në llogarinë personale me burim të ardhura nga paga.
2) Llogari personale me burim të ardhura nga paga, me gjendje 1 350 Lekë.
3) Shtesë 1 568 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura si dieta nga Conseil Del Europe.
4) Saktësim sipërfaqe të apartamentit në Roskovecë të ndërtuar në vitin 2007. Sipas vertetimi hipotekor sipërfaqja totale është 276.8 m2.
5) Saktësim sipërfaqe të lokalit 2 katësh në Roskovecë të ndërtuar në vitin 2006. Sipas vertetimi hipotekor sipërfaqja totale është 524.6 m2.
6) Kartë krediti me limit shume 1 000 Euro dhe me gjendje detyrimi 342.9 Euro në 31.12.2019. Gjatë vitit 2019 ështe likuiduar shuma 57.6 Euro si shlyerje të interesave (23.2 Euro) dhe komisionit vjetor (25 Euro).
7) Kartë krediti me limit shume 85 000 Lekë dhe me gjendje detyrimi 0 Lekë në 31.12.2019. Gjatë vitit 2019 ështe likuiduar shuma 5 964 Lekë si shlyerje të interesave (2 964 Lekë) dhe komisionit vjetor (3 000 Lekë).
8) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, shtesë 49 646 Lekë në depozitën bankare në emër të fëmijës Iva Bufi si të ardhura nga interesat bankare dhe nga paga e Znj.Bufi.
9) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, shtesë 49 647 Lekë në depozitën bankare në emër të fëmijës Marvi Bufi, si të ardhura nga interesat bankare dhe nga paga e Znj.Bufi.
10) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, pakësuar me 33 782 Lekë llogarinë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë.
11) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, pakësuar me 36 Euro llogarinë rrjedhëse individuale.
12) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, dhënë hua pa interesa e pa kontratë në shumën 5 525 032 Lekë te shoqëria “Mariva” Sh.p.k si ortak i vetëm i saj, për të mbuluar detyrimet kundrejt punonjësëve (paga) dhe detyrimet tatimoret (sigurime dhe tatim qiraje, tatim fitimi) etj. Burimi i të ardhura është nga gjendja monetare cash dhe nga qiradhwnia e objekteve në pronësi.
13) Bashkëshorti, Z. Arben Bufi, pakësuar me 2 500 000 Lekë gjendjen e mjeteve monetare cash pasi janë dhënë hua pa interes e pa kontratë te shoqëria “Mariva” Sh.p.k (referim pika
12).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 57.6 Euro si shlyerje të interesave dhe komisionit vjetor të kartës së kreditit të hapur pranë një banke të nivelit të dytë me limit shume 1 000 Euro.
2) Shpenzuar shuma 5 964 Lekë si shlyerje të interesave dhe komisionit vjetor të kartës së kreditit të hapur pranë një banke të nivelit të dytë me limit shume 85 000 Lekë