Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe rimbursime të shpenzimeve të telefonit dhe karburantit si përfitim nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 1 787 018 Lekë.
2) Të ardhura neto nga punësimi part-time pranë Spitalit Amerikan për vitin 2018, shuma 4 021 392 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 65 095 Euro nga qiradhënia në bazë të Kontratës së Qirasë datë 07.09.2017, mbajtur tatimi në burim në normën 15%, të depozituara në një llogari bankare.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Djali, Z. Gent Kosova, të ardhura në vlerën 411 793 Lekë nga punësimi në vitin 2018 në Spitalin Amerikan, Tiranë.
2) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, të ardhura në vlerën 3 000 Euro nga shitja e autoveturës tip Mercedes Benz E 270, vit prodhimi 2000, në bazë të kontratës së shitjes datë 17.01.2018.
3) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, të ardhura nga interesat bankare të depozitës me afat 1 vjeçar, shuma 20.32 Dollarë.
4) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, të ardhura nga interesat bankare të depozitës me afat 2 vite, shuma 38 500 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 75m2 plus 54.7m2 shtesë anësore në Tiranë sipas Kontratës së Shitjes 29.08.2018 më vlerë 80 000 Euro. Shuma është depozituar në një llogari bankare të subjektit.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 16 800.09 Euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga dhe rimbursimet e shpenzimeve që rrjedhin nga statusi i deputetit është në shumën 157 456.28 Lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 268.6 Lekë pa ndryshime në vitin 2018.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 818 Euro pa ndryshime në vitin 2018.
5) Gjendjet e llogarive bankare në një bankë të nivelit të dytë në monedhën Lekë, Euro dhe Dollarë janë 0, të mbyllura në vitin 2018.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 4 004.11 Lekë, pa ndryshime në 2018.
7) Gjendjet e llogarive bankare në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga konsulencat në Spitalin Amerikan, 5 200.11 Lekë plus 229 677.38 Lekë.
8) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga konsulencat në Spitalin Amerikan, 317.04 Euro.
9) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, në emër të tij dhe të djalit Z. Gent Kosova, shuma 32.56 Euro. Llogaria bankare përdoret për të likuiduar këstet e kredisë bankare të marrë për Klinikën Gjinekologjike Petal.
10) Kredi bankare të marrë në 14.02.2018 në shumën 145 567.47 Euro me qëllim mbylljen e kredisë së shoqërisë Klinika Gjinekologjike PETAL, sipas marrëveshjes me bankën për zëvendësim e debitorit datë 13.02.2018. Për kredinë bankare me këst mujor 1 903.86 Euro, është shlyer në vitin 2018 shuma 19 036.6 Euro si principal dhe interesa. Gjendja e detyrimit të pashlyer është 126 528.87 Euro.
11) Likujduar kësti i pare në shumën 20 000 Euro për Kontratën Premtim-Shitje ndaj një subjekti për pasurinë e paluajtshme “Vilë familjare”. Gjendja e detyrimit të pashlyer është 166 945 Euro që do të likujdohet në vitin 2019 me burim të ardhura nga shitja e apartamentit dhe garazhit.
12) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 73.52 Euro.
13) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, gjendje të llogarisë MC në një bankë të nivelit të dytë, vlera 170.72 Euro.
14) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 400.83 Lekë.
15) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, gjendje të depozitës me afat 1 vjeçar pranë një bankë të nivelit të dytë, në emër të saj dhe të nënës, shuma 10 175.11 Dollarë e shtuar me 20.32 Dollarë nga interesat bankare.
16) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, gjendje të depozitës me afat 2 vjeçar pranë një bankë të nivelit të dytë, në emër të saj dhe të nënës, shuma 3 500 000 Lekë.
17) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, në emër të saj dhe të nënës, shuma 33 225.73 Lekë e shtuar me 38 500 Lekë nga interesat bankare të depozitës 2 vjeçare (referim pika
16).
18) Bashkëshortja, Znj. Elsa Kosova, gjendje monetare cash, 1 500 000 Lekë, e pandryshuar për vitin 2018.
19) Djali, Z. Gent Kosova, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 183.23 Lekë.
20) Djali, Z. Gent Kosova, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 27.19 Euro.
21) Djali, Z. Gent Kosova, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 6 777.03 Lekë.
22) Djali, Z. Gent Kosova, kredi bankare të marrë në 20.07.2015 pranë një banke të nivelit të dytë për Klinikën Gjinekologjike Petal, shuma 260 000 Euro. Kredia është shlyer tërësisht me kredinë bankare të marrë nga Z. Halim Kosova pranë një banke të nivelit të dytë në 14.02.2018 në shumën 145 567.47 Euro. Të gjitha llogaritë për kreditë dhe detyrimet e tjera janë në emër të Shoqërisë Klinike Gjineokoligjike Petal, të cilat shlyhen nga të ardhurat e shoqërisë dhe pasqyrohen në pasqyrat financiare të shoqërisë. Shoqëria Klinika Gjinekologjike Petal ka pezulluar aktivitetin në datën 30.04.2018 duke shlyer kreditë dhe shitur një pjesë të aktiveve të qëndrueshme.
23) Vajza, Znj. Livia Kosova, pronare 100% e një apartamenti banimi me sipërfaqe 92 m2 me vlerë 44 285 Euro të blerë sipas kontratës së shit-blerjes me kusht datë 28.03.2018, me një shoqëri. Për vitin 2018 nuk është bërë shlyerje detyrimi ndaj shoqërisë dhe do të likuidohet pasi të shitet apartamenti në emrin e Z, Halim Kosova në muajin Mars 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 19 038.6 Euro si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 14.02.2018 në shumën 145 467.47 Euro.
2) Shpenzuar shuma 20 000 Euro si likuidim i këstit të kontratës premtim shitje kundrejt një shoqëriepër objektin “Vilë familjare”.