Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto nga paga si Ministër i Financave dhe Ekonomisë për periudhat Janar-Maj dhe Shtator-Dhjetor, 1 079 539 Lek.
Incomes from BonusesTë ardhura neto nga shpërblim i menjëhershëm i funksionarëve të lartë, 445 638 Lek.
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura neto nga pjesëmarrja në Bordin e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, 17 000 Lek.
2) Të ardhura neto nga pjesëmarrja në Komisionin e Ndihmës Shtetërore, 7 700 Lek.
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat e depozitave në Euro pranë ISBA, 14 Euro. Gjendja e kësaj llogarie përshkruhet në seksionin 'Të tjera 2017'.
2) Të ardhura neto nga interesat e përftuara mbi obligacionet 637,5 Euro, të depozituara pranë llogarisë përkatëse të përshkruar në seksionin 'Të tjera 2017'.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura neto nga paga dhe shpërblime vjetore nga punësimi pranë Intesa San Paolo Bank, 5 655 819 Lek.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga bounse dhe të kaluara nga llogaria personale te llogaria e përbashkët pranë bankës Intesa San Paolo, 1 000 000 Lek.
3) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 11 220 Euro nga dhënia me qira e ambienteve, me vlerë bruto 1 110 Euro/muaj nga kontratë ekzistuese.
4) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 12 000 Euro nga dhënia me qira e ambienteve me vlerë neto 1 000 Euro/muaj nga kontratë ekzistuese.
Payments received for obligations from third partiesSubjekti deklaron shtesë të ardhurash për vitin 2017 nga arkëtime këste shitje apartamenti nga projektin në Selitë, këto të ardhura specifikohen sipas subjektit deklarues në faqen nr 13 të deklaratës së pasurisë, deklaratë jo e aksesueshme për publikun .
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë përmes procedurës të rivlerësimit të vlerës të pasurisë së patundshme me sipërfaqe 3 000 m2 në Tiranë. Çmimi i rivlerësimit është 130 Euro/m2, vlera totale e pasurisë pas rivlërësimit bëhet 390 000 Euro ose 54 000 000 Lek. Pagesa për tarifat e rivlerësimit është 1 026 700 Lek.
2) Bashkëshortja, shtesë e pasurisë nga rivlerësimi i shtëpisë në Qerret, vlera e re 15 770 700 Lek.
3) Pakësim me 2 854 Euro i llogarisë personale në Euro pranë bankës Intesa San Paolo, për shpenzime si pagësë kartë krediti, shkolla etj. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 35 251 Euro.
4) Shtesë prej 14 Euro nga depozita në Euro panë Intesa San Paolo, gjendja e të cilës në datë 31 Dhjetor 2017 është 115 664 Euro.
5) Gjendje e llogarisë 'Obligacione Euro' me vlerë 100 000 Euro pranë Intesa San Paolo, e pandryshuar. Të ardhurat neto nga obligaconet janë përshkruar në seksionin ‘Të ardhura nga interesa bankare dhe kredidhënie 2017’.
6) Shtesë prej 208 978 Euro në llogarinë e përbashkët me bashkëshorten pranë Intesa San Paolo, nga të ardhurat nga shitja e apartamenteve të projektit në Selitë dhe të ardhura nga qiraja. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 241 111 Euro.
7) Pakësim prej 1 428 500 Lek në llogarinë e përbashkët në Lek pranë Instesa San Paolo, për i) pagesën e taksës të rivlerësimit të pasurisë ii) për blerje obligacionesh dhe iii) transfertë nga llogaria personale e A.Mancka nga të ardhurat e bonuseve. Gjendja e llogarisë në 31 Djetor 2017 është 1 071 870 Lek.
8) Shtesë prej 11 Lek në llogarinë e përbashkët në Lek pranë Intesa San Paolo, gjendja e të cilës në datën 31 Dhjetor 2017 është 4 650 Lek.
9) Gjendje me vlerë 78 USD e llogarisë të përbashkët të kursimit në USD pranë Intesa San Paolo, e pandryshuar për vitin 2017.
10) Gjendje me vlerë - 0,28 Euro e llogarisë personale pranë Credins Bank.
11) Gjendje me vlerë 0 Euro në llogarinë personale pranë Credins Bank.
12) Gjendje me vlerë - 4,62 Euro në llogarinë personale pranë Credins Bank, llogari e cila përdoret për pagesa kredie, AMEX (amerikan Express Credit Card) dhe janë llogari tranzitore.
13) Shtesë prej 604 745 Lek në llogarinë personale pranë Credins Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 1 162 687 Lek. Kjo llogari përdoret për depozitimin e pagës dhe pagesave të kredisë dhe të tjera.
14) Bashkëshortja, gjendje me vlerë 5 000 Lek në llogarinë e kartës të parapaguar, gjendje e pandryshuar gjatë vitit 2017.
15) Bashkëshortja, gjendje me vlerë 113 Lek, e llogarisë në Lek të kartës të parapaguar, llogari e përdorur për shpenzime të ndryshme.
16) Bashkëshortja, Bono Thesari me vlerë 3 400 000 Lek, të blera gjatë vitit 2017 me anën e likuidimit në datë 17.02.2017 të Bonove të Thesarit me vlerë 1 800 000 Lek dhe kursimeve me vlerë 1 600 000 Lek.
17) Bashkëshortja, shtesë në llogarinë e pagës me 539 067 Lek, llogari e cila përdoret për pagën, shpërblimet dhe shpenzimet e përditshme dhe të nevojshme. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 875 252 Lek.
18) Bashkëshortja, shtesë prej 1 157 807 Lek në planin e kursimit të bankës, si pasojë e pagës, interesave dhe kontributeve të bankës. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 4 493 423 Lek.
19) Bashkëshortja, shtesë me 2 885 Euro në llogarinë në Euro për pagesën e qirasë të zyrave dhe shkollës të vajzës. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 3 160 Euro.
20) Bashkëshortja, gjendje e llogarisë me vlerë 263 GBP, e hapur në shtator 2017 për pagesat e shkollës të vajzës dhe shpenzime të ndryshmë të vajzës. Llogaria përdor fonde nga llogaritë kryesore të A. Mancka dhe A.Ahmetaj dhe përdoret për konvertimin e monedhave Euro.
21) Llogari e fëmijës të mitur, shtuar më 52 USD nga interesat, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 13 767 USD.
22) LLogari e fëmijës të mitur, shtuar me 74 Euro nga interesat, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 30 190 Euro.
23) E bija, shtesë me 1 088 Euro në planin e kursimit pranë Intesa San Paolo nga interesat dhe derdhjet e prindërve. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 41 243 Euro.
24) E bija, shtesë me 69 USD si pasojë e interesave në llogarinë e kursimit pranë Intesa San Paolo. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 18 504 USD dhe për vitin 2016 ka qënë e përfshirë në deklaratën e A.Mancka.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shlyerje e taksës së rivlerësimit të pasurisë me sipërfaqe 3 000 m2 tokë në Tiranë, 1 026 700 Lek. Pagesa është bërë nga llogaria e përbashkët me bashkëshorten pranë bankës Intesa San Paolo.
2) Shlyerje e shumës prej 4 054 Euro për këstin e kredisë me vlerë 40 000 Euro të marrë pranë Credins Bank në datë 16.01.2017, me afat 10 vjeçar dhe me gjendje detyrimi të mbetur në 31 Dhjetor 2017 prej 37 242 Euro. Kredia është marr për blerjen e automojetit tip Benz për përdorim nga Znj. A. Mancka.
3) Pagesë prej 1 400 000 Lek për blerjen e obligacioneve, nga llogaria e përbashkët me bashkëshorten pranë bankës Intesa San Paolo.