Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 407 581 Lekë nga paga si Ministër i Shtetit për Rindërtimin (nga 18.12.
2019).
2) Të ardhura në vlerën 4 500 Dollarë nga pagesat për shërbimet e konsulencës pranë NDI.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura në vlerën 9.5 Euro nga interesat bankare të depozitës për vitin 2020.
2) Të ardhura në vlerën 8 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së kursimit për vitin 2020.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, të ardhura në vlerën 6 998 046 Lekë nga paga dhe shpërblime të ndryshme gjatë vitit, e punësuar në bankë të nivelit të dytë.
2) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, të ardhura në vlerën 11 220 Euro nga qiradhënia e ambienteve në Samos Tower në bazë të një kontrate ku kësti mujor bruto është 1 100 Euro.
3) Vajza, Znj. Livia Ahmetaj, të ardhura në vlerën 21 000 Pound nga punësimi i pjesshëm pranë CCL që nga muaji Dhjetor 2019. Gjatë 2020 paga është marrë vetëm për 7 muaj si pasojë e situatës së krijuar nga Covid-19 (Paga bruto mujore në vlerën 3 311 Pound, ndërsa paga neto mujore është 3 000 Pound).
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Pakësuar me 31 968 Euro llogaria bankare me gjendje 103 361 Euro në 31.12.2020, për pagesën e shkollës së vajzës në Angli dhe pagesa për pushimet verore.
2) Shtesë 9.5 Euro në depozitën bankare me gjendje 115 692 Euro në 31.12.2020, si të ardhura nga interesat bankare.
3) Pakësuar me 200 000 Euro llogaria rrjedhëse dyemërore e bashkëshortëve, gjendja e të cilës në 31.12.2020 është 3 483 Euro. Fondet janë përdorur për investime në bonde në llogarinë personale të A.Mançka dhe shkollimin e vajzave, ndërsa shtesat në llogari kanë si burim të ardhurat nga qiradhënia.
4) Pakësuar me 14 563 Lekë llogaria rrjedhëse dyemërore e bashkëshortëve gjendja e të cilës në 31.12.2020 është 1 053 708 Lekë, si shpenzime për vitin 2020.
5) Shtuar me 8 Lekë llogaria bankare e kursimit dyemërore e bashkëshortëve me gjendje 4 683 Lekë në 31.12.2020. Shtesa në vlerën 8 lekë ka ardhur nga interesat e llogarisë.
6) Gjendje 79 Dollarë në llogarinë rrjedhëse dyemërore të bashkëshortëve.
7) Gjendje 394 Euro ne llogarinë bankare të subjektit në 31.12.2020.
8) Gjendje minus 1 001 Euro në llogarinë bankare të subjektit në 31.12.2020, nga shpenzime të ndryshme të përditshme.
9) Gjendje 0.06 Dollarë në llogarinë bankare të subjektit në 31.12.2020, të pandryshuar nga deklarimi i vitit 2019.
10) Gjendje 1.83 Euro në llogarinë bankare të subjektit në 31.12.2020, të pandryshuar nga deklarimi i vitit 2019.
11) Shtesë 322 982 Lekë në llogarinë rrjedhëse me gjendje 1 726 649 Lekë në 31.12.2020. Llogaria kreditohet me të ardhurat nga paga dhe debitohet për shpenzime të ndryshme të lidhura me kreditë dhe detyrimet personale të subjektit.
12) Gjendje 4 366 Dollarë në llogarinë rrjedhëse të subjektit në 31.12.2020, me burim pagesën për kontratën e konsulencës.
13) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, gjendje 500 Lekë të llogarisë Prepaid Card të pandryshuar nga deklarimi i vitit 2019 dhe vitit 2018.
14) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, gjendje 113 Lekë të llogarisë Prepaid Card të pandryshuar nga deklarimi i vitit 2019 dhe 2018.
15) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, llogari rrjedhëse me gjendje 2 620 296 Lekë në 31.12.2020, e cila kreditohet me të ardhurat nga paga, interesat e bonove të thesarit dhe debitohet për shpenzimet e jetesës, udhëtimeve etj.
16) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, llogari rrjedhëse me plan kursimi pension nga banka me gjendje 13 462 935 Lekë në 31.12.2020. Llogaria kreditohet për kursimet nga paga dhe nga interesat bankare.
17) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, gjendje 3 018 Euro në llogarinë rrjedhëse në 31.12.2020. Fondet përdoren për shpenzime të ndryshme të jetesës.
18) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, gjendje 123 Pound në llogarinë rrjedhëse, e cila shërben për konvertimet në monedhën Euro/Pound midis llogarive të bashkëshortëve dhe për transferta në llogarinë e vajzës në Angli për shpenzimet e shkollës.
19) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, gjendje 0 Lekë të llogarisë së kursimit.
20) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, gjendje 0 Euro të llogarisë së kursimit.
21) Bashkëshortja, Znj. Albina Mançka, gjendje 0 Dollarë të llogarisë së kursimit.
22) Shtesë 53 Dollarë në llogarinë Futura në emër të vajzës K.Ahmetaj me gjendje 13 926 Dollarë në 31.12.2020. Burimi i të ardhurave është nga interesat bankare për vitin 2020.
23) Shtesë 59 Euro në llogarinë Futura në emër të vajzës K.Ahmetaj me gjendje 30 778 Euro në 31.12.2020. Burimi i të ardhurave është nga interesat bankare për vitin 2020.
24) Vajza, Znj. Livia Ahmetaj, gjendje 34 623 Pound me fonde të transferuara në llogarinë rrjedhëse në një bankë në Londër më 31.12.2020. Kredituar nga paga për punësim të pjesshëm dhe debitohet për shpenzimet e jetesës gjatë vitit 2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Kredi bankare për blerje automjeti për të cilën është likuiduar gjatë 2020 detyrimi në vlerën 4 860 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në shumën 26 201 Euro.