Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 3 530 448 Lekë nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, viti 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Mirela Marto, të ardhura në vlerën 1 170 000 Lekë nga paga si Financiere pranë shoqërisë ANSIG Sh.a.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar 100% të një apartamenti banimi në Tiranë, me sipërfaqe 132.4 m2, me vlerë 7 500 000 Lekë, të blerë në datë 29.03.2002 me kredi bankare në shumën 5 000 000 Lekë.
2) Pronar 100 % i pasurive të paluajtshme në Sarandë, apartament banimi me sipërfaqe 88.5 m2 dhe garazh me sipërfaqe 15 m2, me vlerë totale 5 188 500 Lekë të siguruar nëpërmjet një Kontrate Shkëmbimi datë 15.07.2013.
3) Pronar në masën 50% të pasurisë së paluajtshme në Delvinë, truall me sipërfaqe 300 m2 dhe ndërtim me sipërfaqe 70 m2, të përfituar si trashëgimi.
4) Pronar në masën 50% të pasurisë së paluajtshme, toke bujqësore me sipërfaqe 24 000 m2 të përfituar si trashëgimi.
5) Pronar 100% i një autoveture të tipit “Peugeot 308” me vlerë 13 900 Euro, të blerë në datën 03.12.2009 me kursimet personale.
6) Llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 650 000 Lekë.
7) Kredi bankare të marrë në 29.03.2000 në shumën 5 000 000 Lekë për blerje apartamenti banimi, me afat shlyerje 25 vjet dhe me normë vjetore interesi 3% (të pandryshueshme). Detyrimi i likuiduar në vitin 2019 është 284 520 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 1 319 600 Lekë.
8) Kredi konsumatore të marrë në datë 01.09.2015, në shumën 700 000 Lekë, me afat shlyerje 5 vjet dhe normë interesi vjetor të pandryshueshëm 15%. Detyrimi i shlyer 173 467 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 70 897 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 284 520 Lekë si shlyerje të kësteve (principal dhe interesa) të kredisë bankare të marrë në 29.03.2000 në vlerën 5 000 000 Lekë për blerje apartament banimi.
2) Shpenzuar shuma 173 467 Lekë si shlyerje të kësteve (principal dhe interesa) të kredisë konsumatore të marrë në 01.09.2015 në vlerën 700 000 Lekë.