Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 2 652 300 lekë si pagesë për mësimdhënie dhe udheheqje shkencore pranë Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 2 310 996 Lekë nga paga, komisionet dhe pagesa të tjera si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 510 000 Lekë si anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage Rights
1) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, 3 113 000 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Angjeli, të ardhura nga Personi Fizik si Auditues Ligjor (tërheqjet në llogarinë personale), 2 900 000 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, të ardhura nga shpërblimet si anëtar i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, 51 000 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, të ardhura në vlerën 31 061 Dollarë nga Fondi Albanian American Enterprise ( profit share
).
5) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, të ardhura në vlerën 6 973 Dollarë si pjesë e tërhequr në llogarinë personale pranë shoqërisë Benisa Consulting.
6) Djali, Z. Eros Angjeli, të ardhura neto në vlerën 11 500 Euro nga shitje dhe blerje apartamenti.
7) Djali, Z. Eros Angjeli, të ardhura nga aktiviteti i shërbimit të mbyllur në fund të vitit 2018, shuma 300 000 Lekë.
8) Djali, Z. Eros Angjeli, të ardhura nga UMSH-ja, 2 755 000 Lekë.
9) Djali, Z. Eros Angjeli, të ardhura në vlerën 360 000 Lekë nga Mesdheu Education.
10) Djali, Z. Eros Angjeli, të ardhura nga punësimi pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, 131 352 Lekë, shkëputur marrëdhëniet e punës në Shkurt 2019.
11) Vajza, Znj Jona Marashi, të ardhura në vlerën 107 946 Dollarë nga paga pranë Education Development Center, Waltham, MA.
12) Vajza, Znj. Jona Marashi, të ardhura në vlerën 585 Dollarë nga interesat bankare të depozitave me pjesë takuese 50%.
13) Vajza, Znj. Jona Marashi, të ardhura nga kontratat e shërbimit, shuma 986 000 Lekë.
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura në vlerën 424 645 Dollarë nga shitja e shtëpisë në MA/ USA në pronësi të bashkëshortëve.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
1) Shpenzuar shuma 10 545 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në Mars 2015 për blerje autoveture.
Others
1) Pakësuar me 3 015 Euro gjendja e llogarisë bankare.
2) Pakësuar me 950 124 Lekë gjendja e llogarisë bankare.
3) Shtesë 314 905 Lekë në gjendjen e llogarisë bankare.
4) Pakësuar me 25 Dollarë gjendja e kartës së kreditit.
5) Shtuar me 81 lekë gjendja e llogarisë bankare si person i autorizuar (jo zotërues).
6) Pakësuar me 23 Euro gjendja e llogarisë bankare si person i autorizuar (jo zotërues).
7) Pakësuar me 4 902 Dollrë llogaria bankare, e mbyllur nga subjekti.
8) Pakësuar me 2 203 Euro llogaria bankare, e mbyllur në vitin 2019.
9) Kredi bankare të marrë në Mars 2015 për blerje autoveture me gjendje të detyrimit në 31 Dhjetor 2019, shuma 2 685 Euro. Shuma e principalit dhe interesave të shlyer në 2019 është 10 545 Euro.
10) Kredi bankare të marrë në Greqi për blerje apartamenti për motrën. Detyrimi i shlyer në vitin 2019 është 29 833 Euro duke sjellë edhe shlyerjen totale të kredisë.
11) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të pakësuar me 204 300 Lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, pakësuar me 909 308 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse të Personit Fizik në një bankë të nivelit të dytë.
13) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, pakësuar me 1 938 Dollarë gjendja e llogarisë bankare në MA, USA. Llogaria bankare është mbyllur.
14) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, pakësuar me 8 744 Dollarë gjendja e llogarisë rrjedhëse në MA, USA, të hapur për investim dhe shkollim.
15) Bashkëshortja, Znj.Greta Angjeli, shtesë 31 061 Dollarë në një llogari bankare.
16) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, shtesë 21 185 Dollarë në një llogari rrjedhëse dhe kursimi të hapur në vitin 2019.
17) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, pakësuar me 1 701 Euro llogaria, e mbyllur nga Znj.Angjeli.
18) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, shtesë 586 880 Dollarë në një fond investimi.
19) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, hua bankare të marrë në 01.11.2019 në vlerën 150 000 Dollarë për investim, me afat shlyerje 15 vite. Detyrimi i likuiduar 362 Dollarë ndërsa gjendja e pashlyer është 149 638 Dollarë.
20) Djali, Z. Eros Angjeli, pakësuar me 552 129 Lekë gjendjen e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë.
21) Djali, Z. Eros Angjeli, pakësuar me 760 683 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë.
22) Djali, Z. Eros Angjeli, investim në bashkëpronësi në shoqërinë Drivien Group Sh.p.k në vlerën 2 000 000 Lekë nga të cilat 250 000 Lekë kapital themeltar dhe 1 750 000 Lekë inventar. Shoqëria në të cilën pjesa takuese e Z. Angjeli është 25% është krijuar në vitin 2019.
23) Vajza, Znj. Jona Marashi, pakësuar me 122 668 Dollarë gjendjen e llogarisë bankare në MA, USA me pjesë takuese 50%.
24) Vajza, Znj. Jona Marashi, pakësuar me 2 130 Dollarë gjendjen e llogarisë bankare me pjesë takuese 50%.
25) Vajza, Znj. Jona Marashi, pakësuar me 723 758 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse, m e burim të ardhura nga punësimi me kontratë shërbimi.
26) Vajza, Znj. Jona Marashi, investuar shumën 98 602 Dollarë në PJM Inc të krijuar në vitin 2019, me të ardhurat familjare.
27) Vajza, Znj. Jona Marashi, kredi bankare për blerje shtëpie, me pjesë takuese 50%. Detyrimi i shlyer si principal dhe interesa, 20 400 Dollarë dhe detyrimi i mbetur i palikuiduar, 151 457 Dollarë.
28) Vajza, Znj. Jona Marashi, Credit Card me pjesë takuese 50%, me gjendje detyrimi të pashlyer 2 272 Dollarë.
29) Vajza, Znj. Jona Marashi, kredi bankare për blerje autoveture Porche Tahoe në vitin 2018. Për vitin 2019 është shlyer detyrimi në vlerën 6 000 Dollarë si principal dhe interesa dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në vlerën 24 461 Dollarë.