Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 130 348 Lekë nga paga dhe shpërbimet si Kryetar i Autoritetit të Mediave Audiovizive, për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Dorela Sala, të ardhura në vlerën 1 840 000 Lekë nga paga dhe dietat si aksionere dhe administratore e shoqërisë “Busy Bee” Sh.p.k për vitin 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
2) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 12.11 Euro, e përdorur për shlyerje kredie.
3) Depozitë bankare e rinovueshme automatikisht, me gjendje 5 074.83 Dollarë Amerikanë.
4) Gjendje të mjeteve monetare cash, si të ardhura nga paga, 500 000 Lekë në 31.12.2019.
5) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga si kryetar i Autoritetit të Mediave Audiovizive, me gjendje 602.49 Lekë në 31.12.2019.
6) Bashkëshortja, Znj. Dorela Sala, llogari bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 299 648.25 Lekë në 31.12.2019.
7) Kredi bankare të marrë në shumën 28 000 Euro për të cilën gjatë vitit 2019 është likuiduar detyrimi 2 089.8 Euro dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 24 057.21 Euro.
8) Bashkëshortja, Znj. Dorela Sala, gjendje të mjeteve monetare cash si kursime të të ardhurave nga paga, 500 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 2 089.8 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në shumën 28 000 Euro.