Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 2 609 800 Lekë nga paga dhe dietat si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 350 Euro si dieta dhe honorare të përfituara nga Këshilli i Europës.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 1 990 Euro nga qiraja e truallit në bashkëpronësi me bashkëshorten me pjesë takuese 50%.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Vilma Fora, të ardhura nga aktiviteti i biznesit privat si profesion i lirë “mjek-stomatolog”, shuma 1 891 047 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Pronar së bashku me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, i pasurive të paluajtshme apartament banimi dhe garazh, të pandryshuar nga viti 2017.
2) Pronar 100% i një autoveture Mercedes Benz, i cili nuk ka ndryshim nga viti 2017.
3) Pronar së bashku me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, i një apartamenti i përdorur për biznesin familjar, i bashkuar fizikisht me apartamentin e deklaruar si Klinikë Dentare nga Bashkëshortja, Znj. Vilma Fora. Nuk ka ndryshim nga viti 2017.
4) Bashkëpronar me bashkëshorten me pjesë takuese 50% i një apartamenti, i cili nuk ka ndryshim nga viti 2017.
5) Pronar 50% i pasurisë së paluajtshme truall, në bashkëpronësi me të tretë. Pjesa takuese e pronësisë zotërohet së bashku me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, e pandryshuar nga viti 2017.
6) Gjendja monetare cash, me pjesë takuese 50%, me burim kursime dhe tërheqje fondesh nga llogaritë është 50 000 Lekë.
7) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë është 1 398 000 Lekë, me burim të ardhura nga paga, të pakësuar për konvertime dhe vendosje në depozitë bankare.
8) Gjendja e llogarisë së kursimit, së bashku me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, nuk ka ndryshuar nga viti 2017.
9) Gjendja e llogarisë së kursimit, së bashku me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, me burim të ardhura nga tërheqjet dhe konvertimet nga llogaria e pagës është në shumën 38 670 Euro.
10) Gjendja e depozitë bankare me afat pranë një banke të nivelit të dytë në bashkëpronësi me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, nuk ka ndryshim nga viti 2017.
11) Gjendja e llogarisë së kursimit pranë një banke të nivelit të dytë në bashkëpronësi me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, nuk ka ndryshim nga viti 2017.
12) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, në bashkëpronësi më bashkëshorten me pjesë takuese 50%, me burim të ardhura nga interesat bankare është 56 720 Lekë.
13) Gjendja e llogarisë së kursimit, në bashkëpronësi më bashkëshorten me pjesë takuese 50%, është 80 700 Lekë, e pakësuar nga tërheqjet e fondeve.
14) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, në bashkëpronësi më bashkëshorten me pjesë takuese 50%, është 38 000 Lekë. Llogaria është shtuar nga interesat bankare dhe është pakësuar nga tërheqjet e fondeve dhe vendosje në depozitë (referim pika 16.).
15) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të depozitës, në bashkëpronësi më bashkëshorten me pjesë takuese 50%, është 5 025 Euro. Burimi i të ardhurave është nga kursimet e bashkëshortes nga biznesi privat, nga të ardhurat e qirasë së truallit, nga dietat e Këshillit të Europës, nga interesat bankare të depozitave ndërsa pakësimet janë nga vendosjet në depozitë dhe për pagesat e kartës së krediti.
16) Gjendja e depozitës bankare pranë një banke të nivelit të dytë, së bashku me bashkëshorten me pjesë takuese 50% është në shumën 1 460 000 Lekë me burim të ardhura nga fondet e transferuara nga llogaritë rrjedhëse të subjektit (referim pika 14.).
17) Gjendja e depozitës së përbashkët me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, pranë një banke të nivelit të dytë nuk ka ndryshim nga viti 2017.
18) Gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, të përbashkët me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, nuk ka ndryshim nga viti 2017, shuma 0 Euro.
19) Gjendja e huasë së marrë në shumën 4 000 000 Lekë për qëllim shlyerje kredie, nuk ka ndryshim nga viti 2017 duke mos shlyer asnjë këst në vitin 2018. Gjendja në vitin 2017 ka qenë 3 000 000 Lekë.
20) Gjendja e detyrimit 500 000 Lekë për blerje trualli (sipërfaqe e të cilit është përfshirë në truallin e deklaruar nga subjekti), nuk ka ndryshim nga viti 2017 duke mos shlyer asnjë këst në vitin 2018. Gjendja e detyrimit në vitin 2017 ka qenë 400 000 Lekë.
21) Bashkëshortja, Znj. Vilma Fora, pronare 50% e një Klinike Dentare, për të cilën nuk ka ndryshim nga viti 2017.
22) Bashkëshortja, Znj. Vilma Fora, pronare 100% e një autoveture Citroen, për të cilën nuk ka ndryshim nga viti 2017.
23) Bashkëshortja, Znj. Vilma Fora, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë si llogari operacionale për aktivitetin privat dhe për pagesën e pagës dhe të sigurimeve të punonjësve me burim të ardhura nga aktiviteti privat.
24) Bashkëshortja, Znj. Vilma Fora, depozita afatgjatë Futura në emër të secilës vajzë, të disponueshme nga vajzat pasi të arrijnë moshën madhore. Depozita e vajzës, Znj. Greis Bylykbashi, është mbyllur në datën 31.03.2018 dhe është konvertuar në depozitë në monedhën Euro në të njëjtën bankë, pasi vajza ka mbushur moshën madhore. Ndërsa depozita e vajzës tjetër nuk ka ndryshim nga viti 2017.
25) Vajza, Znj. Greis Bylykbashi, gjendje të llogarisë bankare Savings në një bankë të nivelit të dytë, 5 150 Euro me burim të ardhura nga transferimi i fondeve nga depozita Futura pas mbushjes së moshës madhore.
26) Vajza, Znj. Greis Bylykbashi, gjendje të llogarisë rrjedhëse (ish-Futura në monedhën Lekë), 96 Lekë e pakësuar nga transferimi dhe konvertimi i fondeve në një llogari tjetër.
27) Vajza, Znj. Greis Bylykbashi, gjendje të llogarisë rrjedhëse dhe depozitë (si garanci për kartë e kreditit) në një bankë të nivelit të dytë, 2 000 Euro, me burim të ardhura nga kursimet familjare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka