Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 960 767 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për periudhën 16.05.2019-31.05.2019.
2) Të ardhura në vlerën 333 531 Lekë si përfitime financiare të deputetit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Arjana Stojku, të ardhura në vlerën 404 064 Lekë nga paga si mjeke nefrologe pranë Qendrës Shëndetësore të Specialiteteve, periudha 01.06.2019-31.12.2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Arjana Stojku, të ardhura në vlerën 203 150 Lekë nga honoraret si Pesidente e Këshillit Rajonal Tiranë të Urdhrit të Mjekut, periudha 01.06.2019-31.12.2019.
3) Bashkëshortja, Znj. Arjana Stojku, të ardhura në vlerën 89 250 Lekë nga paga si anëtare e Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP) pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, periudha 01.06.2019-31.12.2019.
4) Bashkëshortja, Znj. Arjana Stojku, të ardhura në vlerën 80 737 Lekë si fitim nga veprimtaria e subjektit Arjana Stojku Person Fizik me Nipt L81516034J, periudha 01.06.2019-31.12.2019.
5) Djali, Z. Edar Stojku, të ardhura në vlerën 71 266 Lekë nga paga si inspektor tereni pranë Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 0 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.
2) Pakësuar me 1 373 Lekë, llogaria bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 1.11 Lekë në 31.12.2019
3) Bashkëshortët dhe djali, kredi bankare të marrë në 18.11.2016 në vlerën 380 000 Euro me qëllim blerje shtepie dhe shlyerje kredi bankare të marrë në BKT. Për kredinë me afat shlyerje 240 muaj, me normë interesi 3.75% dhe me këste të barabartë deri në likuidimin e detyrimit, është likuiduar gjatë 2019 shuma 10 476.77 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 339 691.61 Euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Arjana Stojku, llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 49.22 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Arjana Stojku, llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 1 184 801.9 Lekë, me burim të ardhura nga paga (kursimet).
6) Bashkëshortja, Znj. Arjana Stojku, llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 87 448.43 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Arjana Stojku, llogari kursimi pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 1 004 250 Lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Arjana Stojku, kontratë qira financiare datë 04.06.2018 për blerje pajisje estetike, me afat shlyerje 60 muaj, me normë interesi 8.5%, me këste likuidimi të barabarta. Në 26.09.2019 është bërë likuidimi i detyrimit të mbetur 36 513.94 Euro dhe është bërë kalimi i drejtave dhe detyrimeve financiare të shoqëria e formës Sh.p.k duke u bërë qiramarrësi i ri me detyrime dhe të drejta të plota.
9) Djali, Z. Edar Stojku, gjendje 71 266 Lekë në llogarinë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
10) Djali, Z. Edar Stojku, kartë krediti me gjendje minus 26.08 Euro.