Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 476 125 Lekë nga paga për periudhën 01.08.2019-31.12.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Fjoralba Krali, të ardhura në vlerën 3 323 Euro nga shitja e pasurisë së paluajtshme, apartament me sipërfaqe 45.8 m2 në Kavajë, me pjesë takuese 25%. Vlera totale e shitjes së pasurisë është 13 293 Euro.
2) Bashkëshortja, Znj. Fjoralba Krali, të ardhura në vlerën 186 260 Lekë nga paga në subjektin “Intex Fiber” me Nipt L03406801A për periudhën Gusht 2019- Dhjetor 2019.
3) Bashkëshortja, Znj. Fjoralba Krali, të ardhura në vlerën 197 228 Lekë nga paga në subjektin “Alb Spunga” me Nipt L12707803G për periudhën Gusht 2019- Dhjetor 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 7 437.08 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 7 130.72 Lekë në 31.12.2019.
2) Pakësuar me 1 201 Lekë llogaria bankare me gjendje minus 1 191 Lekë në 31.12.2019. Shuma është shpenzuar për mbulimin e komisioneve bankare.
3) Shtuar me 600 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash si kursime të të ardhurave familjare.
4) Shtuar me 173.17 Euro llogaria bankare si fonde të përfituar nga shkrirja e llogarive. Gjendja e llogarisë më 31.12.2019 është 248.15 Euro.
5) Llogari bankare me gjendje minus 27.28 Euro në 31.12.2019 me burim të ardhura nga punësimi, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
6) Bashkëshortët kanë marrë kredi bankare në vlerën 70 000 Euro, për blerje apartamenti për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 4 576 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 35 424 Euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Fjoralba Krali, shtesë 137 508.5 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 137 397.83 Lekë në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshortët, kanë shpenzuar shumën 4 576 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në shumën 70 000 Euro për blerje apartamenti.