Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 118 344 Lekë nga paga dhe shpërblimet për vitin 2018 sipas vërtetimit të pagës datë 14.02.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Robert Sako, të ardhura neto në vlerën 374 477 Lekë nga paga pranë shoqërisë Timagu Shpk me Nipt J91405502L, periudha 01.01.2018-30.09.2018.
2) Bashkëshorti, Z. Robert Sako, të ardhura neto në vlerën 112 274 Lekë nga paga pranë shoqërisë Rosalba Sh.p.k me Nipt K51601501J, periudha 01.01.2018-31.03.2018.
3) Bashkëshorti, Z. Robert Sako, të ardhura neto në vlerën 587 648 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë.
4) Bashkëshorti, Z. Robert Sako, të ardhura neto në vlerën 215 322 Lekë nga paga pranë Autoritetit Portual me Nipt K61811536L, periudha Qershor 2018-Dhjetor 2018.
5) Bashkëshorti, Z. Robert Sako, të ardhura neto në vlerën 772 000 Lekë nga paga pranë shoqërisë Al-Asfalt Sh.p.k me Nipt K81511508A, periudha 01.05.2018-31.12.2018.
6) Vajza, Znj. Vanesa Sako, të ardhura neto në vlerën 960 000 Lekë nga paga pranë shoqërisë Rametal Sh.p.k me Nipt L41517502C, viti 2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Subjekti deklaron se ka mbyllur depozitat me gjendje 2 084 469.39 Lekë. Shuma është konvertuar në monedhën CAD datë 06.03.2018 (referim pika
4).
2) Gjendje të mjeteve monetare cash, 1 400 000 Lekë, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
3) Gjendje të llogarisë bankare në 31.12.2018 me burim të ardhura nga paga, 217.18 Lekë.
4) Gjendje 107 584.76 CAD nga të cilat 25 144.27 Cad si blerje valute datë 06.03.2018 në llogarinë e mbyllur (pika
1) dhe 82 440.49 Cad të blera nga llogaria ekzistuese në të njëjtën bankë.
5) Bashkëshorti, Z. Robert Sako, llogari bankare të pagës me gjendje 309 115 Lekë.
6) Bashkëshorti, Z. Robert Sako, llogari bankare të pagës me gjendje 0 Lekë.
7) Bashkëshorti, Z. Robert Sako, llogari bankare të pagës me gjendje 622 000 Lekë.
8) Vajza, Znj. Vanesa Sako, llogari bankare me gjendje 956 310 Lekë në datë 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka