Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 439 760 Lekë nga paga si Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër për vitin 2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 3 914 Euro (505 245 Lekë) nga qiradhënia e apartamentit të banimit nëpërmjet aplikimeve online për vitin 2018. Tatimi në burim i qirasë në vlerën 75 787 Lekë është likuiduar në 26.03.2019 (dhe do të pasqyrohet si shpenzim në deklaratën vjetore
2019).
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Agim Andoni, të ardhura neto në vlerën 1 505 006 Lekë nga paga për vitin 2018.
2) Vajza, Znj.Erika Andoni, të ardhura në vlerën 3 607 Euro nga punësimi part-time pranë Biblotekës së Universitetit Ulm në Gjermani për vitin 2018.
3) Vajza, Znj.Erika Andoni, të ardhura në vlerën 300 Euro nga angazhimi pranë Studierendenwerk Ulm.
4) Vajza, Znj.Erika Andoni, të ardhura në vlerën 3 639 Euro nga praktika mësimore pranë Stuttgarter Lebenversicherung.
5) Djali, Z.Ylli Andoni, të ardhura në vlerën 5 693 Euro nga punësimi part-time në Berlin për vitin 2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 5 738.77 Lekë llogaria rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 6 321.77 Lekë. Gjatë vitit 2018, llogaria është shtuar me 1 439 760 Lekë nga të ardhurat e pagës, me 49 500 Lekë nga dietat dhe është pakësuar me vlerën 1 483 521 Lekë për tërheqje të ndryshme dhe komisione bankare.
2) Bashkëshorti, Z. Agim Andoni, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 0 Lekë në 31.12.2018. Gjatë vitit, llogaria është shtuar me 1 518 091 Lekë nga të ardhurat e pagës, transferta fonde dhe është pakësuar me 1 518 091 Lekë për tërheqje të ndryshme, për pagesa të kartës së kreditit dhe për transferta fondi në llogari të tjera.
3) Bashkëshorti, Z. Agim Andoni, pakësuar me 500.39 Euro llogarinë e kursimit dhe pagimit të kredisë, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 0 Euro. Gjatë vitit është shtuar llogaria me 1 462.13 Euro nga pagat, transferta llogarie dhe është pakësuar me 1 962.52 Euro për pagesa kredie, sigurime, likuidim kartë kreditit, pagesa komisione bankare etj.
4) Bashkëshorti, Z. Agim Andoni, pakësim me 85 Lekë llogarinë rrjedhëse, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 0 Lekë. Gjatë vitit 2018, llogaria është shtuar me 207 509 Lekë nga nga rimbursimi i shpenzimeve dhe është pakësuar me 207 594 Lekë për pagesë kredie.
5) Bashkëshorti, Z. Agim Andoni, shtesë 3 686.26 Euro në llogarinë rrjedhëse, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 10 360.7 Euro. Gjatë vitit 2018, llogaria është shtuar me 12 159.76 Euro nga qiraja e apartamentit, nga transfertat e llogarive, nga paga dhe është pakësuar me 8 473.5 Euro për transferime në llogaritë e fëmijëve në Gjermani dhe për komisione bankare.
6) Bashkëshortët, kontratë kredie bankare për blerje apartamenti, marrë në 02.07.2008 në shumën 80 000 Euro me afat shlyerje 15 vjet (02.07.2008-03.07.
2023), me këst mujor 130 Euro dhe me normë interesi- Index Euribor 3mujor +2%. Në vitin 2018 është shlyer detyrimi në vlerën 1 435.15 Euro (principal plus interesa) dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 6 901.67 Euro.
7) Bashkëshorti, Z. Agim Andoni, Credit Card me gjendje detyrimi 351 243 Lekë në datë 31.12.2018. Gjatë vitit 2018 është likuiduar shuma e detyrimit 484 490 Lekë (principal, interesa dhe të tjera shpenzime).
8) Vajza, Znj. Erika Andoni, pakësuar me 3 855 Euro llogaria bankare e hapur në Gjermani për mbulimin e shpenzimeve studentore, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 4 488 Euro. Gjatë vitit 2018, llogaria është shtuar me 7 546 Euro me burim të ardhura nga punësimi part-time pranë Biblotekës së Universitetit Ulm Gjermani (3 607 Euro), nga të ardhurat e punësimit (300 Euro), nga të ardhurat e praktikës mësimore në Stuttgarter Lebenversicherung (3 639 Euro) dhe është pakësuar me vlerën 11 401 Euro për të mbuluar shpenzimet e ndryshme (shpenzime jetese, qira konvikti, energji, ujë, sigurime, tarifë studimi etj).
9) Djali, Z. Ylli Andoni, shtesë 2 042 Euro në llogarinë e hapur në Gjermani (Berlin) për mbulimin e shpenzimeve të ndryshme studentore, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 2 780 Euro. Gjatë vitit 2018, llogaria është shtuar me 14 163 Euro si trasfertë nga llogaria e babait (8 470 Euro), nga të ardhurat e punësimit part-time në Berlin (5 693 Euro) dhe është pakësuar me 12 121 Euro për shpenzime të ndryshme si konsum, energji elektrike, qira, ujë, tarifë studimi (2 semestra me 306 Euro secili), sigurim shëndeti (1 068 Euro) etj.