Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 906 450 Lekë nga aktiviteti i subjektit Fatmira Luli Person Fizik me objekt veprimtarie “Avokate”, periudha 01.01.2018-14.04.2018. E ardhura përfshinë arkëtimet e faturimeve të deklaruara para muajit Dhjetor 2017.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura neto vjetore në vlerën 255 000 Lekë nga qiradhënia e apartamentit 1+1 në Tiranë në pronësi të bashkëshortëve dhe të fëmijëve.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Kujtim Luli, të ardhura në vlerën 1 577 377 Lekë nga paga si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, periudha 1 janar-31 gusht 2018 dhe si prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme, periudha 01.08.2018-31.12.2018.
2) Bashkëshorti, Z. Kujtim Luli, të ardhura vjetore në vlerën 157 627 Lekë, nga pagesa e sigurimit shoqëror suplementar si ish ushtarak, në zbatim të Ligjit Nr.10142 datë 15.05.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakut të Forcave të Armatosura”.
3) Djali, Z. Klevis Luli, të ardhura vjetore në vlerën 70 190.69 Dollarë nga punësimi pranë shoqërisë Arcadia Solutions Llc, Usa.
4) Djali, Z. Ermal Luli, të ardhura neto në vlerën 27 060.81 Dollarë nga punësimi pranë shoqërisë American Tower Corporation, Boston-Usa për periudhën 01.01.2018-10.07.2018 dhe 22.10.2018-31.12.2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje të llogarisë bankare të Fatmira Luli Person Fizik, 0 Lekë në 31.12.2018.
2) Gjendje të llogarisë bankare të Fatmira Luli Person Fizik, 1 900 Euro në 31.12.2018
3) Gjendje të llogarisë bankare me burim të ardhura nga punësimi, 1 000 Lekë në 31.12.2018.
4) Bashkëshorti, Z. Kujtim Luli, llogari rrjedhëse me pjesë takuese 50% dhe me burim të ardhura nga paga, 1 650 729 Lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Kujtim Luli, kredi për strehim të marrë sipas kontratës nr.6617 datë 23.06.2003 në shumën 5 000 000 Lekë, me normë interesi 3%, me afat 25 vjet dhe me këst mujor 23 800 Lekë. Detyrimi i likuiduar për vitin 2018 është 285 600 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur për tu shlyer është 2 313 697 Lekë.
6) Djali, Z. Klevis Luli, llogari kursimi me normë interesi 2%, me burim të ardhura nga punësimi pranë shoqërisë Arcadia Solutions Llc, Usa, me gjendje 8 799.98 Dollarë në 31.12.2018.
7) Djali, Z. Klevis Luli, llogari bankare me burim të ardhura nga punësimi pranë shoqërisë Arcadia Solutions Llc, Usa, me gjendje 3 130.96 Dollarë në 31.12.2018.
8) Djali, Z. Klevis Luli, kredi për blerje autoveture BMW sipas kontratë së shitblerjes shtator 2015 në shumën 28 441 Dollarë me afat 72 muaj, me normë interesi 2.9%, me këst mujor 431.38 Dollarë për të cilën detyrimi i mbetur dhe i likuiduar në vitin 2018 është 10 120 Dollarë. Kredia është shlyer plotësisht në 09.10.2018.
9) Djali, Z. Ermal Luli, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga punësimi pranë kompanisë American Tower Corporation, Boston-Usa, me gjendje 768.21 Dollarë në 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Bashkëshorti, Z. Kujtim Luli, ka shpenzuar shumën 285 600 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë për strehim të marrë në Qershor 2003 në shumën 5 000 000 Lekë.
2) Djali, Z. Klevis Luli, ka shpenzuar shumën 10 120 Dollarë për vitin 2018 si shlyerje të detyrimit të mbetur të kredisë bankare të marrë për blerjen e autoveturës BMW në shumën 28 441 Dollarë.