Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME




DEKLARATA FILLESTARE





TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 3 536 564 Lekë nga paga si anëtare e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (3 459 564 Lekë) dhe shpërblimi në vlerën 77 000 Lekë. Të ardhurat nga paga dhe nga shpërblimi janë në vlerën bruto përkatësisht 4 804 308 Lekë dhe 100 000 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shuma 58 200 Euro që është marrë nga shitja e apartamentit në vitin 2017 është derdhur në llogarinë e deklarueses nga llogaria e noteres në Janar 2018, e përdorur për blerjen e apartamentit në Janar 2018. Deklarimi i shitjes është deklaruar në deklaratën e vitit 2017.
2) Shuma 6 800 Euro si pjesë e të ardhurave të përfituar nga shitja e shtesës së banesës (shtesë të ballkonit) me sipërfaqe 21 m2 në vitin 2017 në vlerën 16 800 Euro është marrë nga llogaria e noteres në llogarinë rrjedhëse të deklarueses në Janar 2017. Deklarimi i shitjes është deklaruar në deklaratën e vitit 2017.
3) Znj. Sanxhaktari është bërë pronare me pjesë takuese 3/4 e një apartamenti me sipërfaqe 119.18 m2 sipas kontratës së shitblerjes datë 24.01.2018 me çmim blerje 180 000 Euro. Sipas kontratës vlera 80 000 Euro e detyrimit është shlyer në mënyrë të menjëhershme si gjendje në llogarinë bankare të deklarueses ndërsa pjesa e mbetur prej 100 000 Euro është likuiduar me kredinë e marrë.
4) Pakësuar me 9 999 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga shitja e apartamentit. Llogaria bankare është hapur për depozitimin e të ardhurave (vlera 58 200 Euro) nga shitja e apartamentit në datën 10.01.2018 dhe është tërhequr gjendja prej 68 198.4 Euro në datën 10.01.2018 duke sjellë edhe mbylljen e llogarisë në datën 17.01.2018
5) Pakësuar me 1 296 Euro llogaria bankare, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 8 704 Euro.
6) Shtuar me 31 527 Lekë llogaria rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 36 448 Lekë.
7) Pakësuar me 1 030 032 Lekë llogaria rrjedhëse, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 100 005 Lekë.
8) Shtuar me 113 142 Lekë gjendja e llogarisë rrjedhëse e cila në 31.12.2018 është 118 352 Lekë.
9) Shtuar me 100 369 Lekë llogaria e kursimit të fëmijës, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 341 858 Lekë.
10) Gjendja monetare cash në datën 31.12.2018 është 200 000 Lekë.
11) Kredi të marrë sipas kontratës datë 19.02.2018 në shumën 100 000 Euro për blerje apartamenti, me afat 12 vite për të cilën është vendosur kolateral apartamenti me sipërfaqe 119.18 m2 (apartamenti që do të blihet). Detyrimi i likuiduar në vitin 2018 është 7 447 Euro dhe gjendja e mbetur e pashlyer e detyrimit është 94 784 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 7 447 Euro si shlyerje të principalit (5 216 Euro) dhe interesa (2 231 Euro) të kredisë bankare të marrë sipas kontratës datë 19.02.2018 në shumën 100 000 Euro për blerje apartamenti në Tiranë.