Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 3 536 564 Lekë nga të cilat 3 459 564 Lekë janë nga pagat dhe dietat pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për periudhën 12 mujore të vitit 2018 ndërsa vlera 77 000 Lekë është shpërblim i prapambetur i vitit 2017 i kaluar në llogarinë e pagës në datën 12.01.2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Sonila Rudi, të ardhura në vlerën 717 912 Lekë nga paga si Drejtoreshë e Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës së Qarkut Shkodër për periudhën 01.01.2018.31.08.2018.
2) Bashkëshortja, Znj. Sonila Rudi, të ardhura në vlerën 246 396 Lekë nga paga si Përgjegjëse e Sektorit Juridik pranë Prefekturës së Qarkut Shkodër për periudhën 03.09.2018.31.12.2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare të Personit Fizik me burim të ardhura nga aktiviteti është 0 Lekë pasi llogaria është mbyllur në Shtator 2018.
2) Gjendja e llogarisë bankare me burim të ardhura nga paga është 157 413 Lekë. Në këtë llogari është hapur Overdraft në vlerën 200 000 Lekë në Muajin Nëntor 2017.
3) Gjendja e llogarisë së kursimit të fëmijës të krijuar me të ardhurat e bashkëshortëve pranë ABI Bank është 387.45 Euro.
4) Shtuar me 1 000 000 Lekë gjendja monetare cash me të ardhurat familjare, zotëruar së bashku me bashkëshorten.
5) Gjendja e detyrimit të kredisë personale të marrë në datën 16.11.2016 është 1 177 546 Lekë ndërsa shuma e likuidimit të shlyer është 306 027.36 Lekë.
6) Kartë krediti të hapur në datën 06.11.2017 në shumën 3 000 Euro, e papërdorur nga Z. Ilia.
7) Gjendja e detyrimi të kartës personale së kreditit të hapur në 06.11.2017 është – 195.43 Euro ndërsa shuma e detyrimit të shlyer është 430 Euro.
8) Bashkëshortja, Znj. Sonila Rudi, llogari bankare në gjendje overdrafti (vlera e overdraftit të marrë është 200 000 Lekë).
9) Bashkëshortja, Znj. Sonila Rudi, marrë kredi personale me afat deri më 27.06.2033 në shumën 200 000 Lekë. Me këtë kredi është lidhur llogaria bankare e pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është minus 46 335.55 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 306 027.36 Lekë si shlyerje e principalit (175 314.01 Lekë) dhe e interesave (130 713.35 Lekë) e kredisë personale të marrë në datën 16.11.2016.
2) Shpenzuar shuma 430 Euro si shlyerje e detyrimi të kartës personale të kreditit të Z. Ilia.