Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 3 529 256 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Komisionere pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për periudhën 01.01.2018-31.12.2018.
2) Të ardhura nga dietat në vlerën 81 000 Lekë si Komisionere në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 514 700 Lekë nga interesat e depozitës të hapur në datën 10.02.2017 në shumën 10 000 000 Lekë, e mbetur në këtë vlerë dhe në 31.12.2018. Të ardhurat janë depozituar në një llogari bankare në datën 03.05.2018 në shumën 257 432 Lekë dhe në 05.11.2018, shuma 257 268 Lekë.
Incomes from RentTë ardhura neto në vlerën 20 000 Lekë nga qiradhënia e një pasurie të paluajtshme në Gjirokastër sipas një Kontrate e cila është zgjidhur pas 20 ditësh.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z.Vasil Shuli, të ardhura në vlerën 675 442 Lekë nga paga si mësues i edukimit fizik në Shkollën 9-Vjeçare “Lasgush Poradeci” në Tiranë për vitin 2018.
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura në vlerën 4 000 000 Lekë nga shitja e apartamentit të banimit me sipërfaqe 73 m2 (të blerë nga deklaruesja në vlerën 2 000 000 Lekë) dhe të garazhit/bodrumit me sipërfaqe 13 m2 (të blerë nga bashkëshorti në vlerën 100 000 Lekë), sipas kontratës datë 02.07.2018.
2) Të ardhura në vlerën 5 200 000 Lekë nga kontrata e kaparit datë 06.04.2018 sipas të cilës janë përfituar e ardhura (kapar) për shitjen e pasurisë së paluajtshme në Tiranë. Pronësia e pasurisë do të kalojë tek blerësi me akt përfundimtar shitje pasi të përmbushen kushtet e kontratës së kaparit.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 1 381 597 Lekë llogaria bankare, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 38 203.29 Lekë. Pjesa takuese e Znj. Shuli për llogarinë është 100% de facto dhe 50% de juro.
2) Shtesë 141 Euro në llogarinë bankare me burim të ardhura nga transferta e bërë nga një shoqëri në datën 16.04.2018, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 173.77 Euro. Pjesa takuese e Znj. Shuli për llogarinë është 100% de facto dhe 50% de juro.
3) Pakësuar me 2 536 Lekë gjendja e llogarisë bankare e cila në datën 31.12.2017 është 166 000 Lekë. Pjesa takuese e Znj. Shuli për llogarinë është 100% de facto dhe 50% de juro.
4) Shtuar me 3 237 038 Lekë llogaria bankare me të ardhura nga interesat e obligacioneve dhe të ardhura në vlerën 4 000 000 Lekë nga shitja e apartamentit të banimit me sipërfaqe 73 m2 dhe garazhit/bodrumit me sipërfaqe 13 m2 në datën 02.07.2018. Pjesa takuese e Znj. Shuli për llogarinë me gjendje 3 238 038 Lekë është 100% de facto dhe 50% de juro.
5) Pakësuar me 281 013.7 Lekë llogaria bankare gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 0 Lekë. Pjesa takuese e Znj. Shuli për llogarinë është 100% de facto dhe 50% de juro.
6) Pakësuar me 269 900 Lekë llogaria e noterisë “për tjetërsim pasurie”, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 1 338 790 Lekë. Fondet e derdhura në këtë llogari nuk janë në pronësi të Znj. Shuli por të klientëve që do të tërhiqen nga klientët në cilësinë e shitësve duke sjellë edhe mbylljen e llogarisë.
7) Kontratë Porosie datë 11.07.2017 për 2 apartamente të lidhur nga bashkëshortët me një shoqëri ndërtuese me çmim shitje totale 174 000 Euro. Nga detyrimi total deri më 31.12.2018 është shlyer shuma prej 155 000 Euro nga të cilat 100 000 Euro janë likuiduar në datën 18.07.2017 me lidhjen e kontratës ndërsa 55 000 Euro janë likuiduar në vitin 2018, nga të cilat 15 000 Euro (1 984 500 Lekë) në datën 23.02.2018 si transfertë bankare dhe 40 000 Euro në datën 16.04.2018 si transfertë bankare. Burimi i të ardhurave për shlyerjen e detyrimit në vitin 2018 është nga pagat (vlera 15 000 Euro) dhe nga marrja e kaparit në vlerën 5 200 000 Lekë (40 000 Euro) në datë 06.04.2018 sipas kontratës datë 06.04.2018. Gjendja e detyrimit të pashlyer të kontratës së porosisë në datën 31.12.2018 është 19 000 Euro.
8) Bashkëshorti, Z.Vasil Shuli, pakësuar me 29 656.7 Lekë llogarinë e pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 164 266.99 Lekë. Pjesa takuese e Z. Shuli për llogarinë është 100% de facto dhe 50% de juro.
9) Bashkëshorti, Z.Vasil Shuli, shtesë 0.68 Lekë në llogarinë bankare gjendja e të cilës është 534.53 Lekë në datën 31.12.2018. Pjesa takuese e Z. Shuli për llogarinë është 100% de facto dhe 50% de juro.
10) Djali, Z. Ergys Shuli, shtesë 394 835.28 Lekë në llogarinë e pagës, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 395 035.11 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga Znj. Shuli si dhuratë për ditëlindje në shumën 500 000 Lekë, mandat pagesë datë 23.05.2018.
11) Djali, Z. Ergys Shuli, pakësuar me 1 648 Lekë llogarinë bankare të personit fizik, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 223 Lekë.
12) Djali, Z. Kristi Shuli, llogari bankare me gjendje 957.32 Lekë në 31.12.2018, të pandryshuar.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 55 000 Euro si shlyerje pjesor të detyrimit të kontratës së porosisë së datës 11.07.2017 në vlerën totale 174 000 Euro.