Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 686 055 Lekë nga paga mujore, komisionet dhe përfitimet e tjera financiare nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Amelle Gjoni, të ardhura neto në vlerën 24 064 Euro nga punësimi si Këshilltare Universitare pranë Ëorld Academy Tiranë për periudhën 01.01.2019-31.12.2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar 100% e pasurisë së paluajtshme në Tiranë, apartament banimi me sipërfaqe neto 99.7 m2 dhë dy garazhe parkimi me sipërfaqe 12.5 m2 secili. Pasuria me vlerë 150 000 Euro është përfituar me të ardhurat nga një kredi bankare.
2) Bashkëpronar së bashku me prindërit dhe vëllain me pjesë takuese 33% secili, të një apartamenti banimi në Tiranë me sipërfaqe 54.9 m2, të privatizuar në periudhën e komunizmit. Pasuria është në vlerën 60 000 Euro (sipas vlerësimit aktual të tregut).
3) Pronar 100% të pasurisë së paluajtshme në Tiranë, tokë arë me sipërfaqe 1 700 m2, me vlerë 719 100 Lekë.
4) Zotërues në masën 100% të pasurisë së paluajtshme, tokë arë me sipërfaqe 497 m2 në vlerën 813 000 Lekë, për të cilën pritet që të lidhet kontrata e shitjes pas procesit të rivlerësimit. Likuidimi total i detyrimit është bërë në bazë të kontratës noteriale datë 07.07.2015 me të ardhurat e përfituara nga emigracioni.
5) Pronar 100% të një autoveture të tipit Volkswagen Golf V me vit prodhimi 2006, me vlerë 6 300 Euro, të blerë në vitin 2013 me kursimet ndër vite.
6) Pakësuar me 5 423 Euro llogaria rrjedhëse pranë Societe Generale Albania, e përdorur për pagesë të kredisë bankare. Llogaria me gjendje 993 Euro në 31.12.2019, kreditohet me të ardhurat nga paga ndër vite dhe nga konsulencat e vitit të shkuar.
7) Shtesë 180 224 Lekë në llogarinë rrjedhëse të pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 290 145 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga paga ndër vite dhe nga konsulencat e vitit të shkuar.
8) Pakësuar me 880 Euro llogaria rrjedhëse me gjendje 18 Euro në 31.12.2019. Burimi i të ardhura në llogari është nga paga ndër vite dhe nga konsulencat e vitit të shkuar.
9) Shtesë 16 703 Lekë në llogarinë bankare pranë BKT, me burim të ardhura nga pagat dhe honoraret. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 75 153 Lekë.
10) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 2 140 Lekë në 31.12.2019, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
11) Llogari rrjedhëse me gjendje 5 058 Lekë në 31.12.2019, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
12) Pakësuar me 1 056 Euro llogaria rrjedhëse e përbashkët në Francë, me burim të ardhura si kursime nga punësimi i mëparshëm në Francë. Gjendja në 31.12.2019 është 710 Euro.
13) Pakësuar me 175 Euro llogaria rrjedhëse e përbashkët në Londër, me të ardhura si kursime nga punësimi i mëparshëm në Britani. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 155 Euro.
14) Llogari rrjedhëse e përbashkët pranë një banke në SHBA, me burim të ardhura si kursime nga punësimi i mëparshëm në SHBA, me gjendje 13 323 Dollarë, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
15) Llogari bankare në SHBA, me burim të ardhura si kursime nga punësimi i mëparshëm në SHBA, me gjendje 1 995 Dollarë, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
16) Kredi bankare afatgjate të marrë për blerje apartament, për të cilën është likuiduar detyrimi 3 904 Euro gjatë vitit 2019 dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 89 074 Euro.
17) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 7 999 Lekë, për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 371 462 Lekë. Burimi i të ardhurave për shlyerjen e detyrimit është nga llogaria e përbashkët me bashkëshortën si transfertë në datë 05.11.2019.
18) Bashkëshortja, Znj. Amelle Gjoni, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 7 265 Euro në datë 31.12.2019.
19) Bashkëshortja, Znj. Amelle Gjoni, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 6 308 Lekë në datë 31.12.2019.
20) Bashkëshortja, Znj. Amelle Gjoni, gjendje 8 119 Euro të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga babai në datë 01.11.2011 nëpërmjet transfertës në vlerën 35 000 Euro nga llogaria e tij në Francë (mbetur gjendje nga kjo transfertë).
21) Bashkëshortja, Znj. Amelle Gjoni, gjendje të llogarisë bankare në Francë me burim të ardhura si kursime dhe trashëgimitë e prindërve, shuma 302 Euro, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
22) Bashkëshortja, Znj. Amelle Gjoni, gjendje të llogarisë bankare në Francë me burim të ardhura si kursime dhe trashëgimitë e prindërve, shuma 374 Euro, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
23) Bashkëshortja, Znj. Amelle Gjoni, pronare 100% e një autoveture të tipit Dacia Duster të dhuruar nga prindërit në datën 12.12.2011 (transfertë bankare drejt kompanisë), me vlerë 16 800 Euro.
24) Bashkëshortja, Znj. Amelle Gjoni, gjendje monetare cash e mbetur nga dhurimi i prindërive dhe kursimet ndër vite, shuma 10 000 Euro të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
25) Vajza, Znj. Klaudia Gjoni, llogari rrjedhëse në një bankë në Francë të pakësuar me 13 279 Euro me destinacion në llogari të kursimeve PEL. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 10 104 Eur.
26) Vajza, Znj. Klaudia Gjoni, gjendje llogari CSL, 375 Euro.
27) Vajza, Znj. Klaudia Gjoni, llogari kursimesh investimi me burim të ardhura prinderit dhe gjyshërit, me gjendje 18 635 Euro. Llogaria administrohet nga bashkëshortja dhe kreditohet nga pagesat mujore nga gjyshërit në Francë për qëllime studimeore të vajzës.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 3 904 Euro si shlyerje të kësteve (principal dhe interesa) të kredisë afatgjate të marrë për blerje apartamenti.
2) Shpenzuar shuma 371 462 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit pranë një banke të nivelit të dytë.