Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga puna si administrator i KPT sh.p.k për periudhën 01.01.2017 – 03.11.2017, të ardhura nga paga, 2 010 022 lekë.
2) Të ardhura nga paga si administrator i shoqërisë KPT sh.p.k për muajin nëntor 2017, shuma 55 728 lekë.
3) Të ardhura nga paga si Administrator i Përgjithshëm i Postës Shqiptar sh.a për periudhën 03.11.2017 - 31.12.2017, shuma 236 850 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura të përfituara nga interesat bankare në vitin 2017, shuma 15 520.42 lekë.
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiraja e apartamentit në Tiranë për periudhën 01.06.2017 – 03.11.2017, shuma 2 750 euro.
2) Të ardhura nga qiraja e ap. në Tiranë për periudhën 03.11.2017 - 31.12.2017, shuma 1 100 euro të arkëtuara në muajin shkurt 2018.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, të ardhura nga paga si pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë (UT) për periudhën 01.01.2017 – 03.11.2017, shuma 1 076 064 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, Të ardhura nga pjesëmarrja në Komitetin Këshillimor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, 161 846 lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, të ardhura si honorare nga pjesëmarrja në grupin e ekspertëve të ASCAL, 72 250 lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, të ardhura si honorare nga AKEP (për pjesëmarrjen në KPMD sipas urdhrit dt. 10.04.
2017), shuma 4 250 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, të ardhura nga puna si pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë (UT), për periudhën 03.11.2017 - 31.12.2017, shuma 85 050 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, të ardhura si shpërblim për vitin 2017 nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, 44 269 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, të ardhura si shpërblim si anëtare e Komitetit Këshillues pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare më 01.12.2017, shuma 49 939 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, të ardhura si shpërblim si anëtare e Komitetit Këshillues pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare më 29.12.2017, shuma 49 939 lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, të ardhura nga shitja e autoveturës tip "Ford Fiesta" më 29.12.2017 , shuma 7 000 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e depozitës bankare në Bankën Kombëtare Tregtare, në bashkëpronësi me dy shtetas me afat 5-vjeçar, krijuar më 19.12.2014 është shtuar me 15 520.42 lekë interesa.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Tirana Bank më 31.12.2017 është 5 213.78 lekë.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Tirana Bank më 31.12.2017 është 0 euro.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse e pagës në Bankën Kombëtare Tregtare më 31.12.2017 është 239 143.97 lekë.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Bankën Kombëtare Tregtare më 31.12.2017 është 0 euro.
6) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Credins Bank, llogari kredie, më 31.12.2017 është 635.83 lekë.
7) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Credins Bank më 31.12.2017 është 1 220.04 euro.
8) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Alpha Bank më 31.12.2017 është 20.8.
9) Gjendja cash më 31.12.2017, të ardhura nga biznesi dhe paga, 1 200 000 lekë.
10) Kredi bankare afatgjatë në bankën Credins në shumë 109 000 000 për blerje pasurie të paluajtshme. Detyrimi i shlyer deri më 31.12.2017 është 1 226 403.17 lekë, detyrimi mbetur pashlyer, 107 494 704.89 lekë.
11) Kartë krediti në Bankën Kombëtare Tregtare, detyrimi i mbetur pashlyer 134 000 lekë.
12) Detyrim i mbetur për t'u shlyer për ap. me sip. 79.64 m2 në Vlorë, 5 000 euro.
13) Detyrim i mbetur për t'u shlyer për pasurinë arë me sip. 5940 m2 regjistruar në ZRPP Tiranë, 284 600 euro.
14) Hua ndaj një personi fizik, detyrimi për t'u shlyer, 110 000 euro.
15) Hua ndaj një personi fizik, detyrimi për t'u shlyer, 134 200 euro.
16) Hua ndaj një shoqërie, detyrimi për t'u shlyer, 47 000 000 lekë.
17) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, gjendja e llogarisë së kursimit në Bankën Kombëtare Tregtare më 31.12.2017, kursime nga paga, 862 729.34 lekë.
18) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, gjendja e llogarisë së kursimit në Bankën Kombëtare Tregtare më 31.12.2017, kursime nga paga, 5 203.33 euro, interesi 1.92 euro.
19) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën Intesa Sanpaolo më 31.12.2017, është 61.07 euro.
20) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën Intesa Sanpaolo më 31.12.2017, të ardhura nga paga, 1 452.2 lekë.
21) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën Credins më 31.12.2017 është 345.9 euro.
22) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Alpha Bank më 31.12.2017 është 1 582.8 lekë.
23) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Raiffeisen Bank më 31.12.2017 është 7 013.23 euro.
24) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Duraj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Raiffeisen Bank më 31.12.2017 është 240 486.71 lekë.
25) Bashkëshortja, Zn. Brunilda Duraj, detyrim për t’u shlyer në bazë të një kontrate leasing me Porsche Albania sh.p.k dt. 10.10.2017, vlera totale ishte 23 750 euro. Detyrimi i shlyer për vitin 2017 është 9 270.93 euro, detyrimi për t’u shlyer, 14 756.89 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shpenzime për shkollën e fëmijës, 3 300 euro/vit (2 250 euro nga 01.01.2017 – 03.11.
2017). Shpenzime për shkollën e fëmijës, 3 300 euro/vit (2 250 euro nga 01.01.2017 – 03.11.
2017).