Transaksion Thesari - Aparati i Ministrise se Brendshme (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 439


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6030006 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030003 Subvencione per diference cmimi per strehim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030005 Subvencione per diference cmimi per transportin hekurudhor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030004 Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030099 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6032001 Subvencione per te mbuluar humbjet per furnizimin me uje per vaditje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6032002 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6039100 Subvencione te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7040100 Taksa doganore per mallrat e importit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7032100 Takse mbi llotarite Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7033014 Takse mbi te drejten e perdorimit te Truallit Shtetror- nga persona juridik tregtare dhe ndermarrje shtetrore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7033012 Takse nacionale per renten Minerare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7002100 Takse vendore mbi bisnesin e vogel Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7002200 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7001100 Tatim mbi fitimin nga ndermarjet e sektorit publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7001200 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000400 Tatim mbi te ardhurat nga qirate Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000600 Tatim mbi te ardhurat personale biznes i vogel me xhiro 2 - 8 miljone Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000700 Tatim mbi te ardhurat personale nga Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000200 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin jo-publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000100 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7021100 Tatim, shitja e pasurise se paluajteshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7021200 Tatim, trashegimia dhe dhurimi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7009100 Tatimet mbi te ardhurat nga dividentet dhe aksionet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1661100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1660100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1661300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1660300 Te dala, hua te tjera afatgjate/afatshkurter nga sistemi bankar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2550300 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per ndermarrjet shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2550200 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per te tjera nivele te qeverisjes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1751100 Te dala, huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115499 Te tjera gjoba Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6002900 Te tjera paga me kontrate Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6003900 Te tjera shperblime per personelin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6032099 Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000900 Te tjera tatime mbi te ardhurat mbajtur ne burim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6040009 Te tjera transferime korrente Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6059100 Te tjera transferime korrente jashte shtetit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044099 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061099 Te tjera transferta tek individet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060099 Te tjera transferta tek individet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042001 Transferim, kompensim per pensionistet per diferenca çmimi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042005 Transferim, per kompensim suplementar per invalidet e punes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042003 Transferim, per kompensim suplementar per ish te persekutuarit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042004 Transferim, per kompensim suplementar per veteranet e luftes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042002 Transferim, per pensione te veçanta shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6051001 Transferime korrente - Kombet e Bashkuara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6053100 Transferime korrente per institucionet jo-fitimprurese te huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6052100 Transferime korrente per qeverite e huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016