Manual mbi Integrimin e Shërbimit një Web tjetër

Ky manual ka si qëllim të tregojë se si mund të integrohen shërbimet me të Dhëna Transparente dhe datasete të mirë strukturuara të kësaj Platforme, në një portal / web tjetër. Shërbimi ofron informacion për Buxhete sipas Klasifikimit Ekonomik të Shpenzimeve Faktike (Transaksione) për tre bashki: Përrenjas, Cërrik, Belsh.

Qëllimi i këtijë sistemi është rritja e transparencës së përdorimit të fondeve publike. Termi Shpenzim Faktik i referohet përcaktimit të përdorur në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit të Sektorit Publik 24 (IFAC, 2013, faqe 801) për "shumat aktuale - actual amount", të cilat përshkruhen si shuma që rezultojnë nga ekzekutimi i buxhetit.

Këto të dhëna janë të vizualizuara në një format tepër dinamik, format i lehtë për tu kuptuar nga individë, të cilët nuk kanë njohuri të thelluara mbi  financën publike.

Integrimi i shërbimit Monitoro Buxhetin Faktik për këto tre njësi të Qeversjes Vendore, mund të bëhet në një web zyrtar të një bashkie, web i një media apo shoqate locale e angazhuar në transparencë, pjesëmmarrje qytetare dhe llogaridhënie. Procesi i Integrimit të shërbimit në një web tjetër, mund ta bëjë çdo kush që realizon mirëmbajtjen dhe hedhjen e të dhënave në web. Integrimi i këtij shërbimi në një web zyrtar, i bën Njësitë e Qeverisjes Vendore më Transparente dhe të Monitorueshme. Informacioni siguron informim dhe reagim qytetar.

Konkretisht: Për të integruar të dhënat e transaksioneve të një bashkie, për një vit të caktuar, shtoni në kodin HTML të faqes tuaj:

 

 

 

 

 

 

 

 

Për çdo vështirësi apo sugjerim teknik mbi procesin e Integrimit të Shërbimit në një Web tjetër, mos hezitoni të shkruani në adresat: [email protected] dhe  [email protected]. Titulli i Emalit tuaj duhet të jetë: Manual mbi Integrimin e Shërbimit në një Web tjetër

Ju faleminderit!