Pagesa të Thesarit - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 396


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6061099 Te tjera transferta tek individet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060099 Te tjera transferta tek individet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042001 Transferim, kompensim per pensionistet per diferenca çmimi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042005 Transferim, per kompensim suplementar per invalidet e punes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042003 Transferim, per kompensim suplementar per ish te persekutuarit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042004 Transferim, per kompensim suplementar per veteranet e luftes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042002 Transferim, per pensione te veçanta shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6051001 Transferime korrente - Kombet e Bashkuara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6053100 Transferime korrente per institucionet jo-fitimprurese te huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6052100 Transferime korrente per qeverite e huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6040010 Transferime korrente tek Fondi Special i Kompensimit te Pronave (ATP) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042034 Transferime per diference kontributi per fermeret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042012 Transferime per pagesat e parakohshme per minatoret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042011 Transferime per pensionet suplementare shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042033 Transferime per sigurimin e ishfunksionareve ne pagese kalimtare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042010 Transferime per sigurimin suplementar te ushtarakeve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042009 Transferime per te mbuluar defiçitin e fondit te sigurimeve shoqerore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042032 Transferime per ushtarake ne reforme dhe pensione te parakohshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042030 Transferime per ushtaret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042020 Transferime speciale tek ISKSH Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042031 Transferime te buxhetit per te papunet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2324100 Transferimet kapitale tek institucionet financiare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2322100 Transferimet kapitale tek institucionet jo fitimprurese Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2329100 Transferimet te tjera kapitale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044005 Transferta per Albafilm Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044006 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6062100 Transferta per kompesimin e pronave nga ALUIZNI Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6062300 Transferta per ndihme ekonomike ndaj individeve te biznesit te vogel ne kushtet e pandemise Covid-19 Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6062301 Transferta per ndihme ekonomike ndaj individeve te mbetur pa pune ne kushtet e pandemise Covid-19 (paketa 2) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044009 Transferta per partite politike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044007 Transferta per Radio-Televizonin Publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044003 Transferta per shoqerite e invalideve te luftes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044004 Transferta per shoqerite e invalideve te punes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044001 Transferta per shoqerite e jetimeve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044002 Transferta per shoqerite e te verberve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6063100 Transferta per shpronsimin per interes publik te pronareve te pasurive te pa lujteshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061006 Transferte per mbulimin e perqindjeve te normave te interesave bankare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7030100 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7030200 TVSH mbi mallrat e importuara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6024100 Udhetim i brendshem Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6024200 Udhetim jashte shtetit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022002 Uje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021001 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
0000000 Unspecified Thesari 2014 Thesari 2015-2016
5800610 Xhirime brendshme per veprime me llogarite speciale- Per shpronesimet,kompesimi pronave,te perndjekurit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
5800888 Xhirime brendshme, per diferencat e rakordimeve nga vitet e meparshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016